โปรแกรมบัญชีโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
 

  GOOGLE SEARCH

     โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
     Accoffice
     WinSpeed
     CSmile
     ERP-Enterprise
     MyAccount
     CD-Organizer
     BusinessPlus-Payroll&Other
     STAR-ACC
     HR-Pro&Payroll
     POS-Pro
     CRM
     SCM
     JobCost
     KM
     ส่ง Fax ฟรี
     LINK
     กรมสรรพากร
     กระทรวงพาณิชย์
     กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
     สำนักงานประกันสังคม
     กระทรวงแรงงาน
     กรมสรรพสามิต
     SME Bank
     กระทรวง

 


  ACCOFFICE-โปรแกรมบัญชี Accoffice : ACC - GL

   
  โปรแกรมบัญชี Accoffice :: ACC-GL
 
จุดเด่นของโปรแกรม
ระบบงานของโปรแกรม แบ่งเป็น 2 เมนู
1. เมนูบัญชี
2. เมนูฟอร์มภาษี
บัญชี
1. สมุดรายวัน :     รองรับการบันทึกบัญชี เดบิต - เครดิต โดยมีฟังก์ชั่นช่วยในการบันทึก
2. แยกประเภท :    ข้อมูลอัตโนมัติ โปรแกรมจะดึงข้อมูลจากสมุดรายวัน-ที่ทำการ Post แล้ว
3. งบการเงิน :      ข้อมูลอัตโนมัติ โปรแกรมจะดึงข้อมูลจากบัญชีแยกประเภท ซึ่งสรุปข้อมูลเป็น  งบทดลอง, งบกำไรขาดทุน, งบดุล                      
4.  ผังบัญชี :        รองรับการบันทึกข้อมูลผังบัญชี (รหัส-ชื่อบัญชี, ยอดยกมา, กลุ่มบัญชี)   การตั้งการลงบัญชี เดบิต-เครดิต อัตโนมัติ
5. ภาษีขาย-ซื้อ :      ข้อมูลอัตโนมัติ โปแกรมจะดึงข้อมูลจากสมุดรายวันที่ใช้ฟังก์ชั่นการลงบัญชีอัตโนมัติ
6. เงินสดย่อย :      รองรับการบันทึกข้อมูลรับ-จ่าย เงินสดย่อย
7. ทรัพย์สินถาวร :  รองรับบันทึกรายละเอียดทรัพย์สินถาวร เพื่อการคำนวณค่าเสื่อมราคาอัตโนมัติ   (วิธีคำนวณแบบเส้นตรง)
8. ทะเบียนชื่อ :     รองรับการบันทึกข้อมูล รายชื่อต่างฯ เช่น ลูกค้า, ผู้ขาย, พนักงาน
9. รายงาน :         ข้อมูลอัตโนมัติ โปรแกรมดึงข้อมูลจากส่วนต่างฯมาสรุปเป็นรายงาน
ฟอร์มภาษี
1. ใบรับรองหัก ณ ที่จ่าย :   รองรับการบันทึกข้อมูลและพิมพ์แบบฟอร์มใบรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย และโอนข้อมูลเชื่อมโยงเข้าสู่
                                      ภ.ง.ด.3 และ ภ.ง.ด.53 ให้อัตโนมัติ
2. ภ.ง.ด.1 :    แบบยื่นรายการ การหักภาษี ณ ที่จ่าย สำหรับการหักเงินได้ประเภท เงินเดือน,ค่าจ้าง, ค่านายหน้า  ตามมาตรา 40(1) และ(2)                    
3. ภ.ง.ด.3 :    แบบยื่นรายการ การหักภาษี ณ ที่จ่าย สำหรับการหักเงินได้ประเภท ค่าเช่า,  ค่าจ้างทำของ, วิชาชีพอิสระ
                     ตามมาตรา 40(5) (6) (7) และ (8)
4. ภ.ง.ด.53 :  แบบยื่นรายการ การหักภาษี ณ ที่จ่าย ที่จ่ายให้แก่ นิติบุคคล ตามมาตรา 3 เตรส  หรือ มาตรา 69 ทวิ
5. ภ.พ.30:     แบบยื่นรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม-ประจำเดือน
6. ทะเบียนชื่อ : รองรับการบันทึกข้อมูล รายชื่อต่างฯ เช่น ลูกค้า, ผู้ขาย, พนักงาน (เหมือนกับ ทะเบียนชื่อ ในเมนู-บัญชีจะบันทึกจากส่วนใดก็ได้)

    

 
 
     

Copyright ©2003 โปรแกรมบัญชี.com


www.ProgramBunchee.com
บริการ : โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป ระบบบัญชี