โปรแกรมบัญชีโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
 

  GOOGLE SEARCH

     โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
     Accoffice
     WinSpeed
     CSmile
     ERP-Enterprise
     MyAccount
     CD-Organizer
     BusinessPlus-Payroll&Other
     STAR-ACC
     HR-Pro&Payroll
     POS-Pro
     CRM
     SCM
     JobCost
     KM
     ส่ง Fax ฟรี
     LINK
     กรมสรรพากร
     กระทรวงพาณิชย์
     กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
     สำนักงานประกันสังคม
     กระทรวงแรงงาน
     กรมสรรพสามิต
     SME Bank
     กระทรวง

 


  บทความเกี่ยวกับซอฟต์แวร์


ความเหมือนที่แตกต่างของระบบโปรแกรมบัญชี

ความเหมือน:

 • ใช้หลักการในทางบัญชีเดียวกัน
 • ใช้หลักการในทางด้านภาษีเดียวกัน
 • ขั้นตอนในการทำงานมีลักษณะเดียวกัน

 

ความแตกต่าง:

 • คุณภาพของซอฟท์แวร์ที่แตกต่างกัน
 • ความยากง่ายในการใช้งานที่แตกต่างกัน
 • ความยืดหยุ่นในการใช้งานแตกต่างกัน
 • ความสมบรูณ์ของโปรแกรมแตกต่างกัน
 • ความถูกต้องของโปรแกรมแตกต่างกัน
 • ความรวดเร็วของโปรแกรมแตกต่างกัน
 • เสถียรภาพการใช้งานของโปรแกรมที่แตกต่างกัน
 • แนวทางในการพัฒนาโปรแกรมแตกต่างกัน
 • ความต่อเนื่องในการพัฒนาแตกต่างกัน
 • การแนะนำและการอบรมการใช้งานที่แตกต่างกัน
 • การบริการหลังการขายที่แตกต่างกัน
 • ความใส่ใจในการบริการลูกค้าที่แตกต่างกัน
 • การแก้ปัญหาของลูกค้าแตกต่างกัน
 • ทีมงานขาย,ทีมบริการหลังการขาย,ทีมพัฒนาและทีมบริหารการจัดการที่แตกต่างกัน

 

 
 
     

Copyright ©2003 โปรแกรมบัญชี.com


www.ProgramBunchee.com
บริการ : โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป ระบบบัญชี