โปรแกรมบัญชีโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
 

  GOOGLE SEARCH

     โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
     Accoffice
     WinSpeed
     CSmile
     ERP-Enterprise
     MyAccount
     CD-Organizer
     BusinessPlus-Payroll&Other
     STAR-ACC
     HR-Pro&Payroll
     POS-Pro
     CRM
     SCM
     JobCost
     KM
     ส่ง Fax ฟรี
     LINK
     กรมสรรพากร
     กระทรวงพาณิชย์
     กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
     สำนักงานประกันสังคม
     กระทรวงแรงงาน
     กรมสรรพสามิต
     SME Bank
     กระทรวง

 


  บทความเกี่ยวกับซอฟต์แวร์


 
ทำไมระบบบัญชีต้องเป็น Client /Server ?

    การทำงานทางด้านบัญชี ลักษณะโดยทั่วไปเป็นงานทางด้านฐานข้อมูล (Database) จะมีการทำงานบันทึกข้อมูลเป็นจำนวนมาก ข้อมูลทุกระบบจะเชื่อมโยงระบบที่เกี่ยวข้องทำให้โปรแกรมบัญชีจำเป็นต้องใช้ Database ที่ดี มีคุณภาพ ในรูปแบบ Client/Server 100% ผู้เลือกซื้อ Software คงต้องคำนึงถึงความสามารถหลาย ๆ ประการในระบบ Client/Server ด้วย เหตุผลเพราะบางบริษัทพัฒนาขึ้นโดยไม่ได้ใช้ความสามารถของ Database เลย เพียงแต่เป็นที่เก็บข้อมูลอย่างเดียวเท่านั้น ก็จะทำให้ไม่มีประสิทธิภาพในการทำงานเท่าที่ควร ดังจะเห็นได้จาก Software ของบริษัทพัฒนาโดยใช้ Access Foxbase แต่ก็ยังนำไปใช้กับ Database ตัวอื่น อย่าลืมว่าการที่จะต้องไปใช้กับ Database ตัวอื่นให้มีประสิทธิภาพนั้น จะต้องไปปรับขั้นตอน กระบวนการทำงานอีกมาก ซึ่งตามข้อเท็จจริงเป็นไปได้ยากเพราะการทำงานของ Database แต่ละตัวแตกต่างกันมาก Software บัญชีของคนไทยส่วนใหญ่ยังเป็นลักษณะ File Server
 

ข้อเปรียบเทียบ Client/Server กับ File Server

หัวข้อ

Client/Server

File Server

1.ความเร็วของข้อมูล - เร็ว - ช้า
2. ความถูกต้องของข้อมูล - ถูกต้อง สอดคล้องและเสถียร (Stable) - ข้อมูลไม่เสถียร ข้อมูลเสียหายได้ง่าย
3.ความน่าเชื่อถือในข้อมูล - มีความน่าเชื่อถือ - ขาดความเชื่อถือ เนื่องจากข้อมูลที่เรียกใช้หรือที่มีอยู่ อาจจะเกิดการผิดเพี้ยน เสียหายเราจะไม่แน่ใจได้ 100%
4.ความสามารถในการรองรับ User - รองรับ User ที่ทำการ Key Operation ได้มาก - รองรับ User ที่ทำการ Key Operation ได้ไม่มาก
5.ความสามารถในการเก็บข้อมูลหรือรายการ -ได้มาก - ได้น้อย
6.ลักษณะการเก็บข้อมูล - เป็นTable เก็บข้อมูลไว้ที่เดียวทำให้ได ้ข้อมูล ที่ถูกต้อง เมื่อมีการแก้ไขข้อมูล จะทำให้ข้อมูลถูกต้อง - เป็น File มี่การเก็บข้อมูลไว้หลายๆ ทำให้เกิดข้อผิดพลาดง่าย เมื่อมีการแก้ไขข้อมูลที่เหมือนกัน แล้วแก้ไขไม่หมดจะทำให้ ข้อมูลไม่ถูกต้อง
7.ผู้ใช้สามารถทำงานพร้อมกันได้ -ได้ดี - ไม่ได้หรือได้ไม่ดี
8.การคำนึงถึงความปลอดภัยของข้อมูล - มี (ดี) - ไม่มีหรือมีแต่ไม่ดี
9.การเชื่อมโยงกับระบบภายนอก -ไม่ได้หรือได้ (น้อย) - ได้ (มาก)
10.มีเครื่องมือ (Tool) ช่วยในการทำงาน - มี(ดีมาก) - ไม่มีหรือมีแต่ไม่ดี
11.โอกาสในการเกิด FileLocking เสียเวลาในการ Reindex ข้อมูลหรือไม่ - ไม่มี - มีมาก เสียเวลาเป็นอย่างมาก
12.จำแนกลักษณะการใช้งานตาม - Database Softwear SQL - Server,Informix,Oracle,Sybase
Foxbase,Access


จากข้อเปรียบเทียบข้างต้น จะเห็นได้ว่าข้อมูลบัญชีเป็นข้อมูลที่มีปริมาณมาก มีความสำคัญต่อการบริหารงานเป็นอย่างมาก ควรที่จะเลือกใช้ซอฟท์แวร์ ที่เป็นระบบ Client/Server 100%

 

 
 
     

Copyright ©2003 โปรแกรมบัญชี.com


www.ProgramBunchee.com
บริการ : โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป ระบบบัญชี