โปรแกรมบัญชีโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
 

  GOOGLE SEARCH

     โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
     Accoffice
     WinSpeed
     CSmile
     ERP-Enterprise
     MyAccount
     CD-Organizer
     BusinessPlus-Payroll&Other
     STAR-ACC
     HR-Pro&Payroll
     POS-Pro
     CRM
     SCM
     JobCost
     KM
     ส่ง Fax ฟรี
     LINK
     กรมสรรพากร
     กระทรวงพาณิชย์
     กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
     สำนักงานประกันสังคม
     กระทรวงแรงงาน
     กรมสรรพสามิต
     SME Bank
     กระทรวง

 


 Program Article 

 

 Accounting  News


 

มาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงใหม่! รวม 6 ฉบับ
ประกาศยกเว้นการบังคับใช้มาตรฐานการบัญชีกับธุรกิจที่ไม่ใช่บริษัทมหาชน
กรมสรรพากรให้สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมกรณีดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเพื่อที่อยู่อาศัย
การขอคัดแบบแสดงรายการของกรมสรรพากร
กรมสรรพากรเร่งตรวจสอบเอาผิดผู้ทุจริตหลีกเลี่ยงภาษีหรือขอคืนภาษีเป็นเท็จ 
ใหม่! กรมสรรพากรรับชำระภาษีด้วยบัตรเครดิตแล้ว
กำหนดการทดสอบความรู้ของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตประจำปีพ.ศ. 2551
กำหนดการทดสอบความรู้ของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตประจำปีพ.ศ. 2549
กำหนดการทดสอบความรู้ของผู้สอบบัญชีภาษีอากรครั้งที่ล่าสุด 12 (1/2550)
ตารางเปรียบเทียบมาตรฐานการบัญชีไทยกับมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ
ดาวน์โหลดโปรแกรมทำบัญชีสำหรับSMEฟรี ที่นี่!!!
การยื่นแบบภงด.50 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชปี 2549
กรมพัฒนาธุรกิจฯ แจ้งเปลี่ยนแบบสปช.3 (เพิ่มแบบสปช.3/1)
กำหนดแนวทางการปฎิบัติงานการตรวจสอบและรับรองบัญชีของผู้สอบบัญชีภาษีอากร 
กฏหมายใหม่ คำสั่งกรมสรรพากรที่ ป.132/2548 เรื่องการคำนวณเงินตราต่างประเทศเป็นเงินตราไทยตามมาตรา9 (ยกเลิกคำสั่ง ป.71/2541)
Download แบบฟอร์มสภาวิชาชีพบัญชี  
หลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาในการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพของผู้ทำบัญชี 
ตรวจค้นหลักสูตร CPD ของผู้ทำบัญชี
ถึงเวลายื่นแบบภงด.51 รอบฯ ปี 2549 แล้ว
ประชาสัมพันธ์ กรมพัฒนาธุรกิจฯจัดกิจกรรมให้คำปรึกษาธุรกิจ
ผู้ทำบัญชีสามารถแจ้งพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง(CPD)ผ่านinternetได้แล้ว
กำหนดการทดสอบความรู้ของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตประจำปีพ.ศ. 2549
กำหนดการทดสอบความรู้ของผู้สอบบัญชีภาษีอากรครั้งที่ล่าสุด 11 (2/2549)
กำหนดแนวทางการปฎิบัติงานการตรวจสอบและรับรองบัญชีของผู้สอบบัญชีภาษีอากร 
บริการใหม่ล่าสุด! กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดให้บริการขอหนังสือรับรอง คัดสำเนา และขอถ่ายเอกสารผ่านทางระะอินเตอร์เน็ตแล้ว
กฏหมายใหม่ คำสั่งกรมสรรพากรที่ ป.132/2548 เรื่องการคำนวณเงินตราต่างประเทศเป็นเงินตราไทยตามมาตรา9 (ยกเลิกคำสั่ง ป.71/2541)
หลักสูตรการอบรมของผู้ทำบัญชีที่ผ่านความเห็นชอบ    
Download ใบสมัครสมาชิกสภาวิชาชีพ (แบบ สวบช1) และคำขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชี (แบบ สวบช2)  
หลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาในการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพของผู้ทำบัญชี 
ผู้ที่เป็นผู้ทำบัญชี(ตามพรบ.การบัญชี พ.ศ.2543) ต้องสมัครเป็นสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี หรือขึ้นทะเบียนกับสภาวิชาชีพภายในวันที่ 31 มี.ค. 48 นี้   
คำถามยอดฮิตพ.ร.บ.วิชาชีพบัญชี ในงานสัมมนา"ก้าวใหม่ในสภาวิชาชีพ" (PDF)   
ข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี (มีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่วันที่ 30 มค.2547  
Download ใบสมัครสมาชิกสภาวิชาชีพ และคำขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชี  
หลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาในการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพของผู้ทำบัญชี 
สภาวิชาชีพบัญชีฯ จัดสัมมนาพิเศษ "ก้าวใหม่ในสภาวิชาชีพ" รวม 3 รอบ เริ่มวันที่ 19 ม.ค. 48 นี้    
สิทธิประโยชน์ภาษีในการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF)
สรุปนโยบายปรับลดภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา+SME 
กำหนดการสอบCPA ประจำปี 2548
กำหนดวัน เวลา สถานที่การสอบCPA ครั้งที่1/2548 ออกแล้ว
หลักเกณฑ์การบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบธรณีพิบัตภาคใต้กรณีบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล 

(หมายเหตุ : ข่าวสารจาก www.buncheeaudit.com)

 
 
     

Copyright ©2003 โปรแกรมบัญชี.com


www.ProgramBunchee.com
บริการ : โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป ระบบบัญชี