โปรแกรมบัญชีโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
 

  GOOGLE SEARCH

     โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
     Accoffice
     WinSpeed
     CSmile
     ERP-Enterprise
     MyAccount
     CD-Organizer
     BusinessPlus-Payroll&Other
     STAR-ACC
     HR-Pro&Payroll
     POS-Pro
     CRM
     SCM
     JobCost
     KM
     ส่ง Fax ฟรี
     LINK
     กรมสรรพากร
     กระทรวงพาณิชย์
     กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
     สำนักงานประกันสังคม
     กระทรวงแรงงาน
     กรมสรรพสามิต
     SME Bank
     กระทรวง

 


 BusinessPlus- Payroll

Company Profile l คุณสมบัติ l การบริการ l ติดต่อ-สอบถาม


PR : Payroll
PS : Personnel System
RT : Advanced Rights
TM : Time Attendance
DK : Disk Transfer
AS : Advanced Security Control


AS Advanced Security Control : ระบบกำหนดสิทธิการใช้งานขั้นสูง กำหนดระดับความสำคัญการเข้าถึงข้อมูลของพนักงานได้อย่างละเอียด

สามารถกำหนดสิทธิระดับผู้ใช้งานในการเข้าถึงข้อมูลและการเรียกดูรายงานได้ตามความรับผิดชอบ หรือตำแหน่งงาน เช่น การบันทึกข้อมูลเฉพาะพนักงานส่วนที่รับผิดชอบ เรียดดูรายงานได้เฉพาะที่รับผิดชอบ เป็นต้น
สามารถกำหนดสิทธิในการเรียกดูช่องเงินเดือน, ข้อมูลในแฟ้มพนักงาน หรือแยกดูประเภทพนักงานได้


 

 
 
     

Copyright ©2003 โปรแกรมบัญชี.com


www.ProgramBunchee.com
บริการ : โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป ระบบบัญชี