โปรแกรมบัญชีโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
 

  GOOGLE SEARCH

     โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
     Accoffice
     WinSpeed
     CSmile
     ERP-Enterprise
     MyAccount
     CD-Organizer
     BusinessPlus-Payroll&Other
     STAR-ACC
     HR-Pro&Payroll
     POS-Pro
     CRM
     SCM
     JobCost
     KM
     ส่ง Fax ฟรี
     LINK
     กรมสรรพากร
     กระทรวงพาณิชย์
     กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
     สำนักงานประกันสังคม
     กระทรวงแรงงาน
     กรมสรรพสามิต
     SME Bank
     กระทรวง

 


 BusinessPlus- Payroll

Company Profile l คุณสมบัติ l การบริการ l ติดต่อ-สอบถาม


PR : Payroll
PS : Personnel System
RT : Advanced Rights
TM : Time Attendance
DK : Disk Transfer
AS : Advanced Security Control


DK : Disk Transfer : ระบบโอนข้อมูลเข้าแผ่นดิสก์ ภงด.1, ภงด.1ก, ภงด.91, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

สามารถเตรียมดิสก์ส่ง ภงด.1, ภงด.1ก 50 ทวิ, ภงด.91 ผ่านสื่อหรือดินเตอร์เน็ตได้ ให้กรมสรรพากรเพื่อความสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง
สามารถส่งรายงานยอดเงินสะสมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
(Provident Fund) ให้กองทุนต่าง ๆ ในรูปแบบดิสก์ตามมาตรฐานแต่ละกองทุน เช่น ธนาคารกรุงเทพ, AIA, AIF, TISCO, ไทยพาณิชย์, กสิการ, ไทยธนาคาร, กรุงศรี, ธนชาติ เป็นต้น

 

 
 
     

Copyright ©2003 โปรแกรมบัญชี.com


www.ProgramBunchee.com
บริการ : โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป ระบบบัญชี