โปรแกรมบัญชีโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
 

  GOOGLE SEARCH

     โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
     Accoffice
     WinSpeed
     CSmile
     ERP-Enterprise
     MyAccount
     CD-Organizer
     BusinessPlus-Payroll&Other
     STAR-ACC
     HR-Pro&Payroll
     POS-Pro
     CRM
     SCM
     JobCost
     KM
     ส่ง Fax ฟรี
     LINK
     กรมสรรพากร
     กระทรวงพาณิชย์
     กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
     สำนักงานประกันสังคม
     กระทรวงแรงงาน
     กรมสรรพสามิต
     SME Bank
     กระทรวง

 


 BusinessPlus- Payroll

Company Profile l คุณสมบัติ l การบริการ l ติดต่อ-สอบถาม


PR : Payroll
PS : Personnel System
RT : Advanced Rights
TM : Time Attendance
DK : Disk Transfer
AS : Advanced Security Control


PS : Personnel System : ระบบบริหารงานบุคคล ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลได้อย่างสมบูรณ์แบบ

ครบถ้วนเรื่องการจัดเก็บแฟ้มข้อมูลประวัติพนักงาน, รูปถ่าย, ข้อมูลคู่สมรส, บุคคลค้ำประกัน, ช่าวต่างชาติ ฯลฯ
จัดเก็บประวัติการปรับเงินเดือน เลื่อนตำแหน่งงาน รวมทั้งย้ายแผนกหรือย้ายสาขา จากระบบเงินเดือนได้โดยอัตโนมัติ
จัดเก็บประวัติการฝึกอบรมพิเศษ รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นแต่ละครั้ง และสามารถบันทึกพร้อม ๆ กันได้หลายพนักงาน
จัดเก็บประวัติผลงานพิเศษรวมทั้งรางวัลและความผิดกับบทลงโทษ
ยืดหยุ่นกับการเปิดโอกาสให้บันทึกข้อความต่าง ๆ ของพนักงานแต่ละคนได้
สามารถสำเนาเอกสารของพนักงานเก็บในรูปแบบเอกสารอิเล็คทรอนิกส์ ที่แฟ้มพนักงานแต่ละคนเพื่อประหยัดการเก็บเอกสารและค้นหาสะดวก
มีรายงานครบถ้วนสำหรับการทำงานประจำวัน และงานวิเคราะห์เปรียบเทียบ ประเมินผลต่าง ๆ

 

 
 
     

Copyright ©2003 โปรแกรมบัญชี.com


www.ProgramBunchee.com
บริการ : โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป ระบบบัญชี