โปรแกรมบัญชีโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
 

  GOOGLE SEARCH

     โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
     Accoffice
     WinSpeed
     CSmile
     ERP-Enterprise
     MyAccount
     CD-Organizer
     BusinessPlus-Payroll&Other
     STAR-ACC
     HR-Pro&Payroll
     POS-Pro
     CRM
     SCM
     JobCost
     KM
     ส่ง Fax ฟรี
     LINK
     กรมสรรพากร
     กระทรวงพาณิชย์
     กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
     สำนักงานประกันสังคม
     กระทรวงแรงงาน
     กรมสรรพสามิต
     SME Bank
     กระทรวง

 


 BusinessPlus- Payroll

Company Profile l คุณสมบัติ l การบริการ l ติดต่อ-สอบถาม


PR : Payroll
PS : Personnel System
RT : Advanced Rights
TM : Time Attendance
DK : Disk Transfer
AS : Advanced Security Control


RT Advanced Rights : ระบบสิทธิวันลาและเบี้ยขยันขั้นสูง เพิ่มความสามารถสำหรับบริษัทที่มีเงื่อนไขซับซ้อนเรื่องสิทธิวันลา และการคิดค่าเบี้ยขยันแบบอัตโนมัติ

สามารถกำหนดประเภทสิทธิลาต่าง ๆ ได้ตามตำแหน่งงาน และอายุงาน และสามารถตั้งเงื่อนไขหักเงิน เมื่อเกินสิทธิได้อัตโนมัติ
กำหนดประเภทเบี้ยขยันได้ไม่จำกัด และสามารถแบ่งแยกตามตำแหน่งงานและอายุงานได้ กำหนดเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องเพื่อคำนวณจ่ายเบี้ยขยันแบอัตโนมัติ และสามารถกำหนดอัตราได้ทั้งแบบอัตราคงที่และแบบก้าวหน้า
สามารถเรียกดูยอดวันลาคงเหลือหรือยอดใช้สิทธิการลาในแต่ละพนักงาน
มีรายงานครบถ้วนเรื่องสิทธิการลา เบี้ยขยัน และรายงานวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อประเมินผลงาน
กำหนดสูตรหรือผูกความสัมพันธ์เกี่ยวกับเงื่อนไขการขาด ลา มาสาย และอื่น ๆ ที่มีผลต่อเบี้ยขยันได้อย่างซับซ้อน


 

 
 
     

Copyright ©2003 โปรแกรมบัญชี.com


www.ProgramBunchee.com
บริการ : โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป ระบบบัญชี