โปรแกรมบัญชีโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
 

  GOOGLE SEARCH

     โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
     Accoffice
     WinSpeed
     CSmile
     ERP-Enterprise
     MyAccount
     CD-Organizer
     BusinessPlus-Payroll&Other
     STAR-ACC
     HR-Pro&Payroll
     POS-Pro
     CRM
     SCM
     JobCost
     KM
     ส่ง Fax ฟรี
     LINK
     กรมสรรพากร
     กระทรวงพาณิชย์
     กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
     สำนักงานประกันสังคม
     กระทรวงแรงงาน
     กรมสรรพสามิต
     SME Bank
     กระทรวง

 


  โปรแกรมบัญชี CRM : Customer Relationship Management

คุณสมบัติ l การบริการ l ราคา l ติดต่อ-สอบถาม


โปรแกรม CRM  : Customer Relationship Management โปรแกรมบริหารงานลูกค้า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขาย ให้ยอดขายเพิ่มขึ้นโปรแกรมบัญชี CRM : โปรแกรม ระบบบัญชี Customer Relationship Management

ระบบบัญชี โปรแกรม CRM


คุณสมบัติทั่วไป / จุดเด่น
Sale Force Automation
Marketing Automation
Service Management
Knowledge Management
Analysis

 

   Analysis
 

ระบบที่ช่วยให้การวิเคราะห์ข้อมูลขององค์กรอย่างง่ายดาย สามารถมองเห็นสถานการขององค์กรได้ชัดเจนว่ามีสถานการณ์เป็นอย่างไร เพื่อช่วยให้การตัดสินใจของผู้บริหารได้ดียิ่งขึ้น โดยอาศัยข้อมูลที่เป็นรูปธรรมสามารถแสดงให้เห็นทั้งในรูปแบบกราฟและรูปแบบรายงานง่ายต่อการดูและการนำไปใช้งาน โดยไม่ต้องเสียเวลาในการวิเคราะห์ตัวเลขเอง สามารถช่วยตัดสินใจได้ทันที

   
 
Analysis

 

          คุณสมบัติ ระบบบัญชี

  • เป็นดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพในการดำเนินการขาย สามารถวัดอัตราการ เพิ่มขึ้น - ลดลง ของการดำเนินการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การวัดยอดขาย สามารถวิเคราะห์ได้ว่า KPI สูงขึ้น หรือลดลงเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ เมื่อเปรียบเทียบกับงวดที่ผ่านมา หรือเปรียบเทียบกับเป้าการขาย
  • เพื่อวิเคราะห์ลูกค้าของบริษัทว่ามาจากแหล่งที่มาใดมากที่สุด และมีการติดต่อแล้ว หรือยังไม่ติดต่อจำนวนเท่าไหร่
  • เพื่อวิเคราะห์โอกาสการขายว่าลูกค้ามีเกณฑ์การตัดสินใจอยู่ที่ขั้นใด
  • เพื่อดูยอดขายของพนักงานขายว่าใคร ทำยอดขายได้สูงสุด เรียงตามลำดับ สามารถดูได้ ทั้งแบบมูลค่าและแบบเฉลี่ยเป็นเปอร์เซ็นต์ ้
  • เพื่อวิเคราะห์ยอดขายตามสินค้า สามารถทราบได้ว่า สินค้าใดทำรายได้สูงสุด โดยเรียง ตามลำดับและเป็นยอดเท่าใดสามารถดูได้ทั้งแบบมูลค่าและแบบเปอร์เซ็นต์
  • เพื่อใช้เปรียบเทียบเป้าการขาย กับยอดขายที่เกิดขึ้นจริง สามารถเลือกช่วงตาม Period ที่ต้องการได้จากตัวอย่างเป็นการเปรียบเทียบเป้าการขายกับยอดขายตามไตรมาส
  • เพื่อเปรียบเทียบ Campaign แต่ละ Campaign ได้ว่า Campaign ใด ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนได้มากที่สุด โดยเรียงตามลำดับ และสามารถนำ Campaignที่ได้รับผลตอบแทนสูงสุดมาใช้ทำตลาดในคราวถัดไป
  • เพื่อเปรียบเทียบยอดขายกับเป้าการขาย ให้ทราบว่า ผลการดำเนินการขายเป็นอย่างไร และอยู่ในเกณฑ์ ใดถึงเป้าหมายแล้วหรือยังสามารถเปรียบเทียบได้ทั้งรูปแบบรายเดือนรายไตรมาสและรายปี
  • เพื่อวิเคราะห์ลูกค้าที่มียอดขายสูงสุด 5 อันดับแรก ในแต่ละช่วงเวลาตาม ความต้องการได้
  • เพื่อวัดประสิทธิภาพ Activity ของพนักงานขาย ว่ามีทั้งหมดกี่รายการ ได้ทำกิจกรรม นั้นๆสำเร็จลงแล้วกี่รายการและอยู่ระหว่างดำเนินกิจกรรมกี่รายการโดยเทียบเป็นสัดส่วนได้อย่างชัดเจน

 
 
     

Copyright ©2003 โปรแกรมบัญชี.com


www.ProgramBunchee.com
บริการ : โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป ระบบบัญชี