โปรแกรมบัญชีโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
 

  GOOGLE SEARCH

     โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
     Accoffice
     WinSpeed
     CSmile
     ERP-Enterprise
     MyAccount
     CD-Organizer
     BusinessPlus-Payroll&Other
     STAR-ACC
     HR-Pro&Payroll
     POS-Pro
     CRM
     SCM
     JobCost
     KM
     ส่ง Fax ฟรี
     LINK
     กรมสรรพากร
     กระทรวงพาณิชย์
     กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
     สำนักงานประกันสังคม
     กระทรวงแรงงาน
     กรมสรรพสามิต
     SME Bank
     กระทรวง

 


  โปรแกรมบัญชี CRM : Customer Relationship Management

คุณสมบัติ l การบริการ l ราคา l ติดต่อ-สอบถาม


โปรแกรม CRM  : Customer Relationship Management โปรแกรมบริหารงานลูกค้า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขาย ให้ยอดขายเพิ่มขึ้นโปรแกรมบัญชี CRM : โปรแกรม ระบบบัญชี Customer Relationship Management

ระบบบัญชี โปรแกรม CRM


คุณสมบัติทั่วไป / จุดเด่น
Sale Force Automation
Marketing Automation
Service Management
Knowledge Management
Analysis

 

  Knowledge Management
 
ระบบที่ช่วยในการบริหารองค์ความรู้ขององค์กร โดยไม่ต้องกังวลกับปัญหาพนักงานที่มีความรู้ ความสามารถไม่อยู่ในบริษัท หรือลาออก ทุกปัญหา หรือทุกความรู้ สามารถเก็บลงในระบบนี้ได้ทั้งหมด ช่วยให้พนักงานที่เข้ามาใหม่สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ทั้งยังเป็นการเพิ่มศักยภาพของพนักงานเก่าให้มีความรู้ ความสามารถเพิ่มมากขึ้นได้อย่างรวดเร็ว ประหยัดทรัพยากรในการฝึกอบรม โดยผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่
   
 
Knowledge Management


คุณสมบัติ ระบบบัญชี

การจัดเก็บ และรวบรวมองค์ความรู้
  • สามารถจัดเก็บ และรวบรวมความรู้ทั้งภายในและนอกองค์กร ที่เป็นความรู้ หรือ เป็นแนวทางที่ใช้แก้ปัญหาต่างๆ เพื่อให้พนักงานทุกคนสามารถศึกษา และพัฒนาศักยภาพได้ด้วยตัวเอง
  • สามารถบันทึกขั้นตอน และวิธีการที่ต้องดำเนินการให้บริการแต่ละประเภท เพื่อเป็นแนวทางการทำงานให้กับพนักงาน รวมถึงช่วยประหยัดเวลาและทรัพยากรในการฝึกอบรมพนักงาน และลดระยะเวลาในการให้บริการกับการลูกค้า
  • สามารถปรับปรุงและแก้ไข Solution ให้ทันสมัยได้ตลอดเวลา โดยมีการจัดเก็บประวัติการปรับปรุง Solution ในแต่ละเวอร์ชั่นได้ด้วย และมีการแบ่ง Solution ออกเป็นหมวดหมู่ เพื่อสะดวกแก่การค้นหาข้อมูล
  • สามารถระบุเงื่อนไขในการค้นหา เพื่อให้ผู้ใช้สามารถค้นหา Solution ได้ตรงกับความต้องการมากที่สุด โดย Solution ที่แสดง จะแสดงเรียงลำดับตาม Solution ที่มีการเรียกใช้งานมากที่สุดตามลำดับ เพื่อความรวดเร็วในการค้นหา
คุณสมบัติพิเศษอื่นๆ ทุกระบบสามารถแสดงผลในรูปแบบปฏิทิน (Calendar) เพื่อให้ใช้ข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว
  • Service Schedule Calendar ปฏิทินแสดงแผนงานและการปฏิบัติงานจริงของทีมงาน
  • Expire Calendar ปฏิทินตรวจสอบการหมดอายุสัญญา เพื่อติดตามการต่ออายุสัญญา
  • Payment Calendar ปฏิทินตรวจสอบสัญญาที่ครบกำหนดชำระค่าบริการ
  • Activity Calendar ปฏิทินนัดหมายการปฏิบัติงานของฝ่ายบริการ

 

 
 
     

Copyright ©2003 โปรแกรมบัญชี.com


www.ProgramBunchee.com
บริการ : โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป ระบบบัญชี