โปรแกรมบัญชีโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
 

  GOOGLE SEARCH

     โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
     Accoffice
     WinSpeed
     CSmile
     ERP-Enterprise
     MyAccount
     CD-Organizer
     BusinessPlus-Payroll&Other
     STAR-ACC
     HR-Pro&Payroll
     POS-Pro
     CRM
     SCM
     JobCost
     KM
     ส่ง Fax ฟรี
     LINK
     กรมสรรพากร
     กระทรวงพาณิชย์
     กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
     สำนักงานประกันสังคม
     กระทรวงแรงงาน
     กรมสรรพสามิต
     SME Bank
     กระทรวง

 


  โปรแกรมบัญชี CRM : Customer Relationship Management

คุณสมบัติ l การบริการ l ราคา l ติดต่อ-สอบถาม


โปรแกรม CRM  : Customer Relationship Management โปรแกรมบริหารงานลูกค้า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขาย ให้ยอดขายเพิ่มขึ้นโปรแกรมบัญชี CRM : โปรแกรม ระบบบัญชี Customer Relationship Management

ระบบบัญชี โปรแกรม CRM


คุณสมบัติทั่วไป / จุดเด่น
Sale Force Automation
Marketing Automation
Service Management
Knowledge Management
Analysis

 

   
  Sale Force Automation
 
เป็นระบบที่สนับสนุนการทํางานของฝ่ายขาย ซึ่งสามารถบริหารข้อมูลของลูกค้า Prospect ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การบันทึกลูกค้าใหม่ หรือฐานข้อมูลที่ได้ลูกค้ามาใหม่ ลูกค้าเก่าที่มีอยู่ภายในบริษัท ซึ่งสามารถมาได้จากหลายแหล่งที่มา เช่น web-sitข้อมูลจาก Excel, ฝ่ายการตลาดจัดหามาให้, การจัด Event เป็นต้น ซึ่ง Lead เหล่านี้ สามารถนำมา Convert เป็นลูกค้าของบริษัท และให้พนักงานผู้รับผิดชอบในการติดตามต่อไป ติดตามผลการขายได้อย่างแม่นยําทําให้ทราบว่า โอกาสการขาย (Opportunity) ใดที่ปิดการขายได้ การสร้างโอกาสทางการขาย เมื่อมีการติดต่อกับลูกค้าแล้วลูกค้ามีความสนใจในสินค้าหรือบริการของบริษัท ถือว่าเป็นกลุ่มลูกค้าที่มีศักยภาพในการซื้อสินค้า บริษัทจึงจำเป็นต้องมีการบันทึกค่าโอกาสทางการขาย เพื่อให้ทราบยอดประมาณการ และระยะเวลาที่คาดว่าจะปิดการขายรวมถึงวางแผนการดำเนินการขายอย่างมีประสิทธิภาพจนปิดการขาย (Close Won) หรือปิดการขายไม่ได้ (Close Lost) เพราะอะไร ซึ่งสามารถวิเคราะห์ข้อมูลของคู่แข่งได้
   
  Sale Force Automation
   
 
Dashboard
Net Sales
Territory Ratio
Top Five Product
Top Five Sale
Territory Performance
Top Five Pending Deals
Top Five Customer By Sales
Order and Invoice By Territory
Team Effectiveness

 

  
 
     

Copyright ©2003 โปรแกรมบัญชี.com


www.ProgramBunchee.com
บริการ : โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป ระบบบัญชี