โปรแกรมบัญชีโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
 

  GOOGLE SEARCH

     โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
     Accoffice
     WinSpeed
     CSmile
     ERP-Enterprise
     MyAccount
     CD-Organizer
     BusinessPlus-Payroll&Other
     STAR-ACC
     HR-Pro&Payroll
     POS-Pro
     CRM
     SCM
     JobCost
     KM
     ส่ง Fax ฟรี
     LINK
     กรมสรรพากร
     กระทรวงพาณิชย์
     กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
     สำนักงานประกันสังคม
     กระทรวงแรงงาน
     กรมสรรพสามิต
     SME Bank
     กระทรวง

 


  โปรแกรมบัญชี CRM : Customer Relationship Management

คุณสมบัติ l การบริการ l ราคา l ติดต่อ-สอบถาม


โปรแกรม CRM  : Customer Relationship Management โปรแกรมบริหารงานลูกค้า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขาย ให้ยอดขายเพิ่มขึ้นโปรแกรมบัญชี CRM : โปรแกรม ระบบบัญชี Customer Relationship Management

ระบบบัญชี โปรแกรม CRM


คุณสมบัติทั่วไป / จุดเด่น
Sale Force Automation
Marketing Automation
Service Management
Knowledge Management
Analysis

 

   Service Management
 
ระบบที่ช่วยในการบริหารงานบริการหลังการขายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการให้มีกระบวนการการทำงานอย่างชัดเจนและรัดกุม สามารถช่วยให้พนักงานแก้ปัญหาให้ลูกค้าได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว ส่งผลให้ความพึงพอใจของลูกค้าเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนรวมทั้งช่วยในการวิเคราะห์ความพึงพอใจของลูกค้าว่าอยู่ในระดับใด เพื่อนำมาปรับปรุงพัฒนางานบริการให้ดียิ่งขึ้น
   
 
Service Management
   
  เป็นการกําหนดข้อมูลวัตถุประสงค์ของแผนการตลาดที่องค์กรจะดําเนินการ เพื่อทําให้ลูกค้าในกลุ่มเป้าหมายสนใจในตัวสินค้าและทําการซื้อในที่สุด ในการทําแผนตลาดก็จะมีการจัด Campaign ต่างๆ เพื่อดึงดูดความสนใจของกลุ่มเป้าหมาย

 

        คุณสมบัติ ระบบบัญชี

การจัดการเกี่ยวกับการติดต่อขอให้บริการกับลูกค้า (Customer Service)
  • สามารถจัดเก็บคำถาม หรือข้อร้องเรียน ของลูกค้าไว้เพื่อเป็นประวัติการติดต่อ และการให้บริการกับลูกค้า
  • มีระบบที่ช่วยให้พนักงานสามารถค้นหาคำตอบได้รวดเร็ว โดยค้นหาจาก Knowledgebase เพื่อใช้ในการตอบคำถามแก่ลูกค้า
  • สามารถตรวจสอบสถานะการให้บริการ ปัญหาต่าง ๆที่ลูกค้าเคยแจ้งเข้ามาย้อนหลังได้
  • สามารถนำวิธีการ หรือแนวทาง ที่เป็นแนวทางการแก้ปัญหา ที่เป็นวิธีการใหม่ๆ มีความน่าสนใจ จัดเก็บไว้ เพื่อให้เป็นแหล่งความรู้ ในการตอบคำถามแก่ลูกค้าในครั้งต่อไปได้
  • มีการแสดงข้อมูลต่างๆ ของลูกค้า เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร ข้อมูลเกี่ยวกับเงื่อนไข และสัญญาการบริการ ข้อมูล เกี่ยวกับประวัติการติดต่อ หรือการแจ้งปัญหา เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการให้บริการแก่ลูกค้า
  • สามารถส่งต่อปัญหาให้แก่พนักงานคนอื่น ๆได้รับผิดชอบแทนได้
  • สามารถตรวจสอบประสิทธิภาพการให้บริการแก่ลูกค้าของพนักงาน Service แต่ละคนได้การติดตามผล และการดำเนินการแก้ปัญหาแก่ลูกค้า (Case)
  • สามารถบันทึก และจัดเก็บปัญหาหรือข้อร้องเรียนของลูกค้า เพื่อให้สามารถวางแผน และดำเนินการให้บริการ ได้อย่างถูกต้องครบถ้วน และตรงความต้องการของลูกค้า
  • สามารถวางแผนขั้นตอน และวิธีการทำงาน ได้โดยสามารถนำรูปแบบ และขั้นตอนพื้นฐานที่ได้จัดเก็บไว้เบื้องต้น มาใช้เป็นแนวทาง ในการดำเนินการให้บริการแก่ลูกค้า โดยการค้นหาจาก Knowledgebase
  • พนักงานบริการ สามารถบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับการปฏิบัติงานแต่ละขั้นตอน หรือ กิจกรรมที่ได้ให้บริการกับลูกค้า เพื่อเป็นหลักฐานการปฏิบัติงาน และเพื่อใช้ตรวจสอบ ประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานแต่ละคน
  • สามารถนำวิธีการ และขั้นตอน ที่ดำเนินการแก้ปัญหาแก่ลูกค้าที่เป็นขั้นตอน และวิธีการแก้ปัญญาใหม่ๆ เข้าเป็น Knowledgebase เพื่อให้เป็นแนวทางในการแก้ปัญหา หากมีปัญหาลักษณะเดียวกัน เกิดขึ้นอีกในอนาคต
  • สามารถ Assign งาน หรือเปลี่ยนแปลงตัวผู้รับผิดชอบในแต่ละ Case ได้
  • มีระบบที่ช่วยเตือนความจำ และแจ้งเตือน กรณีที่ Case แต่ละรายการ ถึงกำหนดที่ต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้น และ ส่ง Email เพื่อติดต่อกับลูกค้าได้อัตโนมัติ
  • สามารถรวบรวมสถิติปัญหาที่เป็นปัญหาที่พบบ่อยครั้ง มาใช้เป็นข้อมูลเพื่อหาวิธีการแก้ไขเพื่อป้องกันมิให้เกิดซ้ำ

 
 
     

Copyright ©2003 โปรแกรมบัญชี.com


www.ProgramBunchee.com
บริการ : โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป ระบบบัญชี