โปรแกรมบัญชีโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
 

  GOOGLE SEARCH

     โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
     Accoffice
     WinSpeed
     CSmile
     ERP-Enterprise
     MyAccount
     CD-Organizer
     BusinessPlus-Payroll&Other
     STAR-ACC
     HR-Pro&Payroll
     POS-Pro
     CRM
     SCM
     JobCost
     KM
     ส่ง Fax ฟรี
     LINK
     กรมสรรพากร
     กระทรวงพาณิชย์
     กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
     สำนักงานประกันสังคม
     กระทรวงแรงงาน
     กรมสรรพสามิต
     SME Bank
     กระทรวง

 


  โปรแกรมบัญชี CRM : Customer Relationship Management

คุณสมบัติ l การบริการ l ราคา l ติดต่อ-สอบถาม


โปรแกรม CRM  : Customer Relationship Management โปรแกรมบริหารงานลูกค้า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขาย ให้ยอดขายเพิ่มขึ้นโปรแกรมบัญชี CRM : โปรแกรม ระบบบัญชี Customer Relationship Management

ระบบบัญชี โปรแกรม CRM


คุณสมบัติทั่วไป / จุดเด่น
Sale Force Automation
Marketing Automation
Service Management
Knowledge Management
Analysis

 

ในภาวะสถานการณ์โลกปัจจุบันที่อยู่บนพื้นฐานของความไม่แน่นอน มีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของสถานการณ์แวดล้อมด้านตลาด มีการแข่งขันที่รุนแรงอย่างไม่เคยมีมาก่อน คู่แข่งหน้าใหม่เกิดขึ้นทุกวันปัจจัยเหล่านี้เป็นสาเหตุสำคัญที่ส่งเสริมให้ลูกค้า “มีอำนาจมากขึ้น” ลูกค้าสามารถเปลี่ยนไปซื้อสินค้าและบริการจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งได้ง่ายขึ้นลูกค้าในภาวะนี้คาดหวังมากขึ้นว่าจะได้รับการเสนอขายสินค้าและบริการในแบบเฉพาะที่ตนเองต้องการ ( Personalized or Customized ) มีคุณค่าสูงขึ้น และสามารถเข้าถึงสินค้าและบริการได้ง่ายขึ้น ดังนั้นผู้บริหารที่ต้องการก้าวให้ทันการเปลี่ยนแปลงนี้ต้องทำความเข้าใจที่ดีขึ้นเกี่ยวกับความต้องการของลูกค้าเพื่อคาดการณ์และสนองตอบความท้าทายนี้ด้วยเหตุผลดังกล่าวการบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า( Customer Relationship Management ) จึงกลายเป็นยุทธศาสตร์สำคัญในการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน เพื่อให้ลูกค้าอยู่กับเรา ใช้สินค้าของเราอย่างต่อเนื่อง หรืออาจแนะนำให้คนอื่นมาใช้บริการกับเรา และก่อให้เกิดผลกำไรที่ยั่งยืนและยาวนานให้กับองค์การ

บริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าวจึงได้คิดค้น และพัฒนาโปรแกรม Prosoft CRM เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย Prosoft CRM ช่วยให้สามารถรวบรวมข้อมูลของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว แยกแยะประเภทลูกค้า เพื่อนำเสนอสินค้าและบริการสำหรับเขาโดยเฉพาะ ที่สำคัญช่วยเพิ่มความภักดีของลูกค้า และลดต้นทุนในการบริการลูกค้า ดังประโยคที่ว่า การรักษาลูกค้าเก่ามีต้นทุนน้อยกว่าการหาลูกค้าใหม่ 3 เท่า ประโยชน์ที่คุณจะได้รับจาก Prosoft CRM อย่างชัดเจนคือธุรกิจของคุณสามารถเพิ่มยอดขายและผลกำไรสูงสุดโดยที่ต้นทุนในการดำเนินธุรกิจลดลงลูกค้ามีความพึงพอใจต่อสินค้าและการบริการหลังการขายมากขึ้นซอฟท์แวร์ Prosoft CRM ทำให้ process การทำงานของพนักงานขาย พนักงานการตลาด และพนักงานที่ทำหน้าที่บริการหลังการขายดีขึ้นแน่นอน

 

          คุณสมบัติ ระบบบัญชี

 • สามารถบันทึกงานประจำวัน การติดต่อประจำวันลูกค้า การนัดหมายลูกค้า การวางแผนมีปฏิทิน นัดหมาย ติดต่อครั้งต่อไป แผนงานสิ่งของที่นำไปด้วย เมื่อพนักงานขายบันทึกนัดหมาย โปรแกรมจะเตือน (Job Alert) ขึ้นมาทันทีเมื่อ Log in มาใช้งาน ตามวันที่นัดหมาย เมื่อพนักงานขายบันทึกติดต่อ โปรแกรมจะเตือน (Job Alert) ขึ้นมาทันทีเมื่อ Log in มาใช้งาน ตามวันที่ติดต่อ
 • สามารถกำหนดสถานะของการนัดหมายได้ (ปกติยกเลิกเลื่อน) และกำหนดวันที่นัดหมายครั้งต่อไปกรณีเป็นการเลื่อนนัดและแสดงในปฏิทินนัดหมาย
 • สามารถระบุคู่แข่งในกรณีที่ลูกค้าไม่เลือกผลิตภัณฑ์ และออกรายงานเพื่อช่วยในการวิเคราะห์ของฝ่ายขายได้
 • สามารถระบุเปอร์เซ็นต์ความคาดหวังในกรณีที่ลูกค้าทดสอบหรือศึกษาผลิตภัณฑ์ และออกรายงานเพื่อช่วยในการวิเคราะห์ของฝ่ายขายได้
 • สามารถระบุผลการติดต่อนัดหมายเพื่อนำไปใช้วิเคราะห์ ประสิทธิภาพของพนักงานขายแต่ละคนได้
 • สามารถกำหนด Password เพื่อเข้ามาดูข้อมูลเฉพาะของแต่ละพนักงานขาย
 • สามารถเชื่อมโยงไปทำรายการที่ระบบ SO (เสนอราคา สั่งจอง สั่งขาย ขายเงินเชื่อ ขายเงินสด)
 • สามารถดึงข้อมูลจากระบบ มาออกรายงานเพื่อทำการเปรียบเทียบและวิเคราะห์มีเมนู Salesperson Statistic เพื่อเก็บสถิติข้อมูลทางด้านขายและการรับชำระหนี้ของลูกหนี้ในแต่ละพนักงานขาย
 • มีเมนู Salesperson Inquiry เพื่อแสดงข้อมูลทางด้านขายและการรับชำระหนี้ของลูกหนี้ในแต่ละพนักงานขาย โดยแสดงยอดค้างชำระ และสามารถเลือกช่วงข้อมูลเพื่อเรียกดูตามช่วงวันที่เอกสารรหัสพนักงานขายรหัสลูกค้า และประเภทเอกสารได้
 • สามารถเปรียบเทียบเป้าการขาย / ยอดขาย โดยแยกตามพนักงานและตามงวด และคำนวณผลต่าง (%) ทั้งต่อเป้าการขายของพนักงานขายแต่ละคน และของพนักงานขายรวมทั้งหมดได้
 • รายงานค่า แยกตามยอดขายและยอดรับชำระ
 • มีรายงานลูกค้าที่ไม่มีการเคลื่อนไหว รายงานความถี่ในการติดต่อลูกค้า เพื่อนำมาวิเคราะห์ลูกค้า
 • มีรายงานสรุปแหล่งข้อมูล เพื่อใช้ในการวิเคราะห์สื่อหรืองบโฆษณา
 • กำหนด ที่จะใช้เฉพาะในแต่ละกลุ่มพนักงานขายได้
 • สามารถพิมพ์ซองจดหมาย โดยสามารถกำหนดคำขึ้นต้นเอง หรือดึงผู้ติดต่อของลูกค้าแต่ละรายมาแสดงได้
 • สามารถพิมพ์ฟอร์มใบปฏิบัติงานของพนักงานขาย โดยดึงข้อมูลจากเมนูติดต่อประจำวันได้

 
 
     

Copyright ©2003 โปรแกรมบัญชี.com


www.ProgramBunchee.com
บริการ : โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป ระบบบัญชี