โปรแกรมบัญชีโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
 

  GOOGLE SEARCH

     โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
     Accoffice
     WinSpeed
     CSmile
     ERP-Enterprise
     MyAccount
     CD-Organizer
     BusinessPlus-Payroll&Other
     STAR-ACC
     HR-Pro&Payroll
     POS-Pro
     CRM
     SCM
     JobCost
     KM
     ส่ง Fax ฟรี
     LINK
     กรมสรรพากร
     กระทรวงพาณิชย์
     กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
     สำนักงานประกันสังคม
     กระทรวงแรงงาน
     กรมสรรพสามิต
     SME Bank
     กระทรวง

 


  Crystal FORMULA โปรแกรมบัญชี FORMULA

About Us l Services l Products l จุดเด่นโปรแกรม


 

บริษัท ซี สไมล์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด

ก่อตั้ง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546  โดยมีวัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจด้วยการ ออกแบบ พัฒนาโปรแกรมบัญชี และรับพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Software) สำหรับระบบงานต่างๆ ภายใต้ยี่ห้อ “Smile Account” รวมทั้งเป็นที่ปรึกษาในการออกแบบและวิเคราะห์ระบบงาน ซึ่งเราได้สร้างความแตกต่างจากโปรแกรมบัญชีทั่วไปในท้องตลาดโดยการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการเขียนโปรแกรมคือ MS.NET และออกแบบโปรแกรมเป็น Window Application แต่สามารถต่อใช้งานแบบออนไลน์ระหว่างสาขา,โรงงาน,คลังสินค้า ผ่าน ADSL ,Lease Lineได้ โดยการสือสารผ่าน XML Web service ,Multi-Tier Application นอกจากนั้นยังได้อิมพลีเม้นท์ระบบ Data Rollback ซึ่งเป็นระบบควบคุมความถูกต้องของข้อมูล เข้าไปในโปรแกรมด้วย นอกจากที่จะพัฒนาโปรแกรมให้เป็นเลิศแล้ว เรายังมีนโยบายในด้านบริการที่ต้องเป็นเลิศคู่กันไปด้วย จึงทำให้เราได้รับการตอบรับจากลูกค้าจากประเภทธุรกิจต่างๆเป็นอย่างดีทั้งลูกค้าใหม่และลูกค้าที่บอกต่อกัน

VISION:

ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมบัญชีให้ตรงกับการใช้งานจริง และเชื่อมโยงการทำงานระหว่างสาขาของลูกค้าเป็นหนึ่งเดียว โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่

MISSION:

1.ออกแบบโปรแกรมให้มีความยืดหยุ่นสูง โดยให้ลูกค้าสามารถปรับแต่ง option การทำงานของโปรแกรมให้ตรงตามการใช้งานของลูกค้าได้เอง
2.ออกแบบโปรแกรมให้มีสถาปัตยกรรมแบบ Multi-Tier Application ติดต่อกันผ่าน Protocal แบบ Http โดยการรับส่งข้อมูลแบบ XML WebService เพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการใช้งานแบบออนไลน์ระหว่างสาขา
3.มุ่งพัฒนาองค์ความรู้ในองค์กรเพื่อให้สามารถบริการลูกค้าได้เต็มความสามารถ

 

 
 
     

Copyright ©2003 โปรแกรมบัญชี.com


www.ProgramBunchee.com
บริการ : โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป ระบบบัญชี