โปรแกรมบัญชีโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
 

  GOOGLE SEARCH

     โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
     Accoffice
     WinSpeed
     CSmile
     ERP-Enterprise
     MyAccount
     CD-Organizer
     BusinessPlus-Payroll&Other
     STAR-ACC
     HR-Pro&Payroll
     POS-Pro
     CRM
     SCM
     JobCost
     KM
     ส่ง Fax ฟรี
     LINK
     กรมสรรพากร
     กระทรวงพาณิชย์
     กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
     สำนักงานประกันสังคม
     กระทรวงแรงงาน
     กรมสรรพสามิต
     SME Bank
     กระทรวง

 


  Crystal FORMULA โปรแกรมบัญชี FORMULA

About Us l Services l Products l จุดเด่นโปรแกรม


สรุปจุดเด่นของระบบต่างๆ ในโปรแกรม Smile Account Charming

ระบบจัดซื้อ
-ซื้อในประเทศ
-ซื้อต่างประเทศ
-คำนวณต้นทุนแฝง
-ซื้อบริการ
-เปรียบเทียบราคา
-ทะยอยรับสินค้า
-เงินมัดจำจ่าย
ระบบขาย
-ขายในประเทศ
-ขายต่างประเทศ
-Performa Invoice
-Picking List
-Invoice
-ขายประเภทบริการ
-สินค้าค้างส่ง
-เงินมัดจำรับ
-วงเงิน/อนุมัติวงเงิน
เจ้าหนี้
-เจ้าหนี้ในประเทศ
-เจ้าหนี้ต่างประเทศ
-เจ้าหนี้ธนาคาร
-อัตราแลกเปลี่ยน
-ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
ลูกหนี้
-ลูกหนี้ในประเทศ
-ลูกหนี้ต่างประเทศ
-อัตราแลกเปลี่ยน
-ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
สินค้า/ผลิต
-ใบสั่งผลิต
-สูตรการผลิต (BOM)
-โอนสินค้า
-จัดสินค้าตามใบสั่งขาย
-บาร์โค้ด/Serial Number
-ประกอบสินค้าเพื่อขาย
-ระบบ LOT
ธนาคาร
-เช็ครับ/เช็คจ่าย
-ฝาก/ถอนเงินสด
-Bank Statement
-Cash Forecast
-เคลื่อนไหวเงินสด
สินทรัพย์
-ซื้อ/ขายสินทรัพย์
-ลงบัญชีค่าเสื่อม
-ซ่อมบำรุง
-โอนย้ายทรัพย์สิน
-ทรัพย์สินระหว่างก่อสร้าง
บัญชี
-งบประมาณ
-รายได้/ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
-เงินสดย่อย/เงินทดรองจ่าย
-งบการเงินต่างๆ
-ภาษีมูลค่าเพิ่ม
-ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
-CashFlow
-ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
-พิมพ์งบการเงินต่างๆ
MIS
-ตรวจสอบ/วิเคราะห์
-กราฟเปรียบเทียบ
-สร้างรายงาน
-สร้างฟอร์มเอกสาร
-สร้างกราฟรายงาน
-Drilling Down
Admin
-กำหนดสิทธิ์
-อนุมัติรายการ
-Audit Tail

 

 
 
     

Copyright ©2003 โปรแกรมบัญชี.com


www.ProgramBunchee.com
บริการ : โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป ระบบบัญชี