โปรแกรมบัญชีโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
 

  GOOGLE SEARCH

     โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
     Accoffice
     WinSpeed
     CSmile
     ERP-Enterprise
     MyAccount
     CD-Organizer
     BusinessPlus-Payroll&Other
     STAR-ACC
     HR-Pro&Payroll
     POS-Pro
     CRM
     SCM
     JobCost
     KM
     ส่ง Fax ฟรี
     LINK
     กรมสรรพากร
     กระทรวงพาณิชย์
     กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
     สำนักงานประกันสังคม
     กระทรวงแรงงาน
     กรมสรรพสามิต
     SME Bank
     กระทรวง

 


  ERP Enterprise-Account Payable

Profile l คุณสมบัติ l ราคา l การบริการ l Download l ติดต่อ-สอบถาม


     ERP Enterprise  | พลิกโฉมซอฟท์แวร์ระบบบัญชีไทย ครอบคลุมทั้ง Accounting Management และ Financial Management คุณสมบัติทั่วไป
 Enterprise Manager
 Account Payable
 Accounts Receivable
 Budget Control
 Cheque And Bank
 Financial Management
 General Ledger
 Inventory Control System
 Petty Cash System
 Purchase Order
 Sale Order System
 Value Add Tax
Transportation Management
 Company Manager
 Fixed Asset Management
Consignment System
Multicurrency System
Letter of Credit
Customer Relationship Management(CRM)
 Company Module
 Advance System
Service Center
Key Performance Indicators
 Warehouse Management
Audit and Internal Control
Job Cost
 


Account Payable

 

 • สามารถบันทึกยอดยกมาของเจ้าหนี้รายตัวได้ ทั้งแบบมีภาษี และไม่มีภาษี
 • รองรับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Multicurrency) ทั้งระบบ คือ การบันทึกเจ้าหนี้ยกมา, ตั้งเจ้าหนี้อื่น ๆ,  Pre-payments และจ่ายชำระหนี้
 • สามารถผูกอัตราสกุลเงินต่าง ๆ ไว้กับเจ้าหนี้การค้าต่างประเทศ
 • เมื่อกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนในแต่ละวัน ระบบจะคำนวณแปลงค่าเป็นเงินบาทให้โดยอัติโนมัติ
 • สามารถดูกำไร-ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ โดยโปรแกรมจะคำนวณเปรียบเทียบจากอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ตั้งเจ้าหนี้กับ ณ วันที่จ่ายชำระหนี้
 • สามารถทำ Prepayment เพื่อเตรียมจ่ายเจ้าหนี้ได้ โดยบันทึกรายการเช็คได้ไม่จำกัด
 • รายการ Prepayment  สามารถบันทึกรายละเอียดการจ่ายได้ทั้ง เงินสด, เช็ค, เงินโอน,  ภาษีหัก ณ ที่จ่าย และส่วนลดรายได้อื่น ๆ
 • ในกรณี Prepayment ที่มีอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ สามารถดูกำไร-ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนได้
 • สามารถบันทึกจ่ายชำระหนี้โดยอ้างอิงเอกสารจากเจ้าหนี้การค้า ใบรับวางบิล หรือ Prepayment (Many to one)
 • มีรายงานใบรับวางบิลที่ถึงกำหนดชำระ
 • สามารถดูกำหนดวันรับวางบิล, วันนัดจ่ายชำระจากใบรับ-วางบิล, กำหนดวันจ่ายเงินจากปฏิทิน ซึ่งสามารถ Drill Down ไปดูข้อมูลต้นขั้วได้
 • สามารถปรับเปลี่ยน Form ใบรับวางบิลได้เองตามต้องการ
 • สามารถจ่ายชำระหนี้ได้ทั้งเงินสด, เช็ค, เงินโอน, บัตรเครดิตและรายละเอียดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น ส่วนลดเงินสด, ดอกเบี้ยจ่าย, ค่าธรรมเนียมธนาคาร, รายได้อื่น ๆ ได้ในใบเดียวกัน
 • เช็ค 1 ใบ สามารถจ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้ได้หลายราย
 • รองรับการจ่ายชำระหนี้แบบบางส่วน (Partial) หรือการจ่ายชำระเกินได้
 • สามารถระงับการจ่ายชำระหนี้แต่ละเลขที่เอกสารได้
 • สามารถพิมพ์เช็คจ่าย,หนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย,  ภงด 3, ภงด 53 (ทั้งใบต่อและใบปะหน้า) ได้จากการบันทึกจ่ายชำระหนี้
 • สามารถกำหนดช่วงการวิเคราะห์อายุเจ้าหนี้ได้
 • มีรายงานใบกำกับภาษี / ใบส่งของค้างชำระ โดยสามารถเรียกดูแยกตามเจ้าหนี้, วันที่ครบกำหนดจ่ายชำระ, วันที่เกินกำหนดจ่ายชำระ
 • รายงานสถานะเจ้าหนี้


 

 
 
     

Copyright ©2003 โปรแกรมบัญชี.com


www.ProgramBunchee.com
บริการ : โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป ระบบบัญชี