โปรแกรมบัญชีโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
 

  GOOGLE SEARCH

     โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
     Accoffice
     WinSpeed
     CSmile
     ERP-Enterprise
     MyAccount
     CD-Organizer
     BusinessPlus-Payroll&Other
     STAR-ACC
     HR-Pro&Payroll
     POS-Pro
     CRM
     SCM
     JobCost
     KM
     ส่ง Fax ฟรี
     LINK
     กรมสรรพากร
     กระทรวงพาณิชย์
     กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
     สำนักงานประกันสังคม
     กระทรวงแรงงาน
     กรมสรรพสามิต
     SME Bank
     กระทรวง

 


  ERP Enterprise-Cheque and Bank

Profile l คุณสมบัติ l ราคา l การบริการ l Download l ติดต่อ-สอบถาม


     ERP Enterprise  | พลิกโฉมซอฟท์แวร์ระบบบัญชีไทย ครอบคลุมทั้ง Accounting Management และ Financial Management คุณสมบัติทั่วไป
 Enterprise Manager
 Account Payable
 Accounts Receivable
 Budget Control
 Cheque And Bank
 Financial Management
 General Ledger
 Inventory Control System
 Petty Cash System
 Purchase Order
 Sale Order System
 Value Add Tax
Transportation Management
 Company Manager
 Fixed Asset Management
Consignment System
Multicurrency System
Letter of Credit
Customer Relationship Management(CRM)
 Company Module
 Advance System
Service Center
Key Performance Indicators
 Warehouse Management
Audit and Internal Control
Job Cost
 


Cheque and Bank

 

 • ควบคุมรายการเช็ครับได้ทุกขั้นตอน ตั้งแต่การบันทึกเช็ครับ, ขายลดเช็ค, ฝากเช็ครับ, เช็คผ่าน, เช็คคืน, เช็คยกเลิก และเปลี่ยนเช็ครับ
 • ควบคุมรายการเช็คจ่ายได้ทุกขั้นตอน ตั้งแต่การบันทึกช็คจ่าย, เช็คผ่าน, เช็คคืน, เช็คยกเลิก และเปลี่ยนเช็คจ่าย
 • สามารถบันทึกรายการเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝาก  และรายการฝาก – ถอน
 • สามารถโอนเงินระหว่างสมุดเงินฝาก พร้อมหักค่าธรรมเนียมธนาคาร
 • สามารถบันทึกรายได้ธนาคาร (ดอกเบี้ยรับ, ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย) และบันทึกจ่ายค่าใช้จ่ายธนาคาร (ดอกเบี้ยจ่าย, ค่าธรรมเนียมธนาคาร, ภาษีหัก ณ ที่จ่าย)
 • สามารถทำ Bank Reconcile
 • สามารถพิมพ์ Bank Statement และรายงาน Statement ล่วงหน้า (จ่าย) ได้
 • สามารถพิมพ์ยอดคงเหลือแยกตามธนาคาร และแยกตามประเภทเงินฝากได้
 • สามารถพิมพ์ทะเบียนเช็ครับที่ถึงกำหนดนำฝาก และทะเบียนเช็คจ่ายที่ถึงกำหนดจ่ายชำระ
 • สามารถแสดงรายการวันที่กำหนดเช็ครับ และวันที่กำหนดเช็คจ่าย ได้จากปฏิทิน และสามารถ Drill down จากปฏิทิน เพื่อดูรายละเอียดรายการเช็คได้
 • สามารถกำหนดรูปแบบเช็คได้เอง โดยการ Scan รูปแบบของเช็คแต่ละธนาคารจัดเก็บไว้ในโปรแกรม
 • สามารถพิมพ์เช็คจ่ายได้ทุกธนาคาร
 • สามารถกำหนดรูปแบบการพิมพ์เช็คได้เอง และบันทึกรูปแบบการพิมพ์ได้ตามที่ต้องการ
 • สามารถนำเช็ครับมาชำระได้บางส่วน จนกว่าจะหมด หรือชำระทั้งหมด
 • สามารถนำเช็คจ่ายมาชำระได้บางส่วน จนกว่าจะหมด หรือชำระทั้งหมด
 • สามารถพิมพ์ฟอร์ม Pay – In ได้
 • สามารถดู History เช็ครับได้
 • สามารถดู History เช็คจ่ายได้
   

 
 
     

Copyright ©2003 โปรแกรมบัญชี.com


www.ProgramBunchee.com
บริการ : โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป ระบบบัญชี