โปรแกรมบัญชีโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
 

  GOOGLE SEARCH

     โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
     Accoffice
     WinSpeed
     CSmile
     ERP-Enterprise
     MyAccount
     CD-Organizer
     BusinessPlus-Payroll&Other
     STAR-ACC
     HR-Pro&Payroll
     POS-Pro
     CRM
     SCM
     JobCost
     KM
     ส่ง Fax ฟรี
     LINK
     กรมสรรพากร
     กระทรวงพาณิชย์
     กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
     สำนักงานประกันสังคม
     กระทรวงแรงงาน
     กรมสรรพสามิต
     SME Bank
     กระทรวง

 


  ERP Enterprise-Customer Relationship Management

Profile l คุณสมบัติ l ราคา l การบริการ l Download l ติดต่อ-สอบถาม


     ERP Enterprise  | พลิกโฉมซอฟท์แวร์ระบบบัญชีไทย ครอบคลุมทั้ง Accounting Management และ Financial Management คุณสมบัติทั่วไป
 Enterprise Manager
 Account Payable
 Accounts Receivable
 Budget Control
 Cheque And Bank
 Financial Management
 General Ledger
 Inventory Control System
 Petty Cash System
 Purchase Order
 Sale Order System
 Value Add Tax
Transportation Management
 Company Manager
 Fixed Asset Management
Consignment System
Multicurrency System
Letter of Credit
Customer Relationship Management(CRM)
 Company Module
 Advance System
Service Center
Key Performance Indicators
 Warehouse Management
Audit and Internal Control
Job Cost
 


Customer Relationship Management (CRM)

 

 • สามารถบันทึกงานประจำวัน, การติดต่อประจำวันลูกค้า, การนัดหมายลูกค้า, การวางแผน
  มีปฏิทิน นัดหมาย ติดต่อครั้งต่อไป แผนงานสิ่งของที่นำไปด้วย เมื่อพนักงานขายบันทึกนัดหมาย โปรแกรมจะเตือน (Job Alert) ขึ้นมาทันทีเมื่อ Log in มาใช้งาน ตามวันที่นัดหมาย เมื่อพนักงานขายบันทึกติดต่อ โปรแกรมจะเตือน (Job Alert) ขึ้นมาทันทีเมื่อ Log in มาใช้งาน ตามวันที่ติดต่อ
 • สามารถกำหนดสถานะของการนัดหมายได้ (ปกติ, ยกเลิก, เลื่อน)  และกำหนดวันที่นัดหมายครั้งต่อไปกรณีเป็นการเลื่อนนัดและแสดงในปฏิทินนัดหมาย
 • สามารถระบุคู่แข่งในกรณีที่ลูกค้าไม่เลือกผลิตภัณฑ์ และออกรายงานเพื่อช่วยในการวิเคราะห์ของฝ่ายขายได้
 • สามารถระบุเปอร์เซ็นต์ความคาดหวังในกรณีที่ลูกค้าทดสอบหรือศึกษาผลิตภัณฑ์ และออกรายงานเพื่อช่วยในการวิเคราะห์ของฝ่ายขายได้
 • สามารถระบุผลการติดต่อนัดหมายเพื่อนำไปใช้วิเคราะห์ ประสิทธิภาพของพนักงานขายแต่ละคนได้
 • สามารถกำหนด Password เพื่อเข้ามาดูข้อมูลเฉพาะของแต่ละพนักงานขาย
 • สามารถเชื่อมโยงไปทำรายการที่ระบบ SO (เสนอราคา, สั่งจอง, สั่งขาย, ขายเงินเชื่อ, ขายเงินสด)
 • สามารถดึงข้อมูลจากระบบ SO มาออกรายงานเพื่อทำการเปรียบเทียบและวิเคราะห์
  มีเมนู Salesperson Statistic เพื่อเก็บสถิติข้อมูลทางด้านขายและการรับชำระหนี้ของลูกหนี้ในแต่ละพนักงานขาย
 • มีเมนู Salesperson Inquiry เพื่อแสดงข้อมูลทางด้านขายและการรับชำระหนี้ของลูกหนี้ในแต่ละพนักงานขาย โดยแสดงยอดค้างชำระ และสามารถเลือกช่วงข้อมูลเพื่อเรียกดูตามช่วงวันที่เอกสาร,รหัสพนักงานขาย,รหัสลูกค้า และประเภทเอกสารได้
 • สามารถเปรียบเทียบเป้าการขาย / ยอดขาย โดยแยกตามพนักงานและตามงวด และคำนวณผลต่าง (%) ทั้งต่อเป้าการขายของพนักงานขายแต่ละคน และของพนักงานขายรวมทั้งหมดได้
 • รายงานค่า Commission แยกตามยอดขายและยอดรับชำระ
 • มีรายงานลูกค้าที่ไม่มีการเคลื่อนไหว, รายงานความถี่ในการติดต่อลูกค้า เพื่อนำมาวิเคราะห์ลูกค้า
 • มีรายงานสรุปแหล่งข้อมูล เพื่อใช้ในการวิเคราะห์สื่อหรืองบโฆษณา
 • กำหนด Password ที่จะใช้เฉพาะในแต่ละกลุ่มพนักงานขายได้
 • สามารถพิมพ์ซองจดหมาย , Label โดยสามารถกำหนดคำขึ้นต้นเอง หรือดึงผู้ติดต่อของลูกค้าแต่ละรายมาแสดงได้
 • สามารถพิมพ์ฟอร์มใบปฏิบัติงานของพนักงานขาย โดยดึงข้อมูลจากเมนูติดต่อประจำวันได้


 

 
 
     

Copyright ©2003 โปรแกรมบัญชี.com


www.ProgramBunchee.com
บริการ : โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป ระบบบัญชี