โปรแกรมบัญชีโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
 

  GOOGLE SEARCH

     โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
     Accoffice
     WinSpeed
     CSmile
     ERP-Enterprise
     MyAccount
     CD-Organizer
     BusinessPlus-Payroll&Other
     STAR-ACC
     HR-Pro&Payroll
     POS-Pro
     CRM
     SCM
     JobCost
     KM
     ส่ง Fax ฟรี
     LINK
     กรมสรรพากร
     กระทรวงพาณิชย์
     กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
     สำนักงานประกันสังคม
     กระทรวงแรงงาน
     กรมสรรพสามิต
     SME Bank
     กระทรวง

 


  ERP Enterprise-Multicurrency System  

Profile l คุณสมบัติ l ราคา l การบริการ l Download l ติดต่อ-สอบถาม


     ERP Enterprise  | พลิกโฉมซอฟท์แวร์ระบบบัญชีไทย ครอบคลุมทั้ง Accounting Management และ Financial Management คุณสมบัติทั่วไป
 Enterprise Manager
 Account Payable
 Accounts Receivable
 Budget Control
 Cheque And Bank
 Financial Management
 General Ledger
 Inventory Control System
 Petty Cash System
 Purchase Order
 Sale Order System
 Value Add Tax
Transportation Management
 Company Manager
 Fixed Asset Management
Consignment System
Multicurrency System
Letter of Credit
Customer Relationship Management(CRM)
 Company Module
 Advance System
Service Center
Key Performance Indicators
 Warehouse Management
Audit and Internal Control
Job Cost
 


Multicurrency System

 

 • สามารถกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้ 5 อัตราต่อวัน
 • สามารถกำหนดสกุลเงินที่รหัสลูหนี้และเจ้าหนี้ได้และเปลี่ยนแปลงได้ที่หน้าจอบันทึกสกุลเงินและอัตราแลกเปลี่ยน ณ ปัจจุบันจะขึ้นมาอัตโนมัติตามที่กำหนดไว้ที่รหัสลูกหนี้หรือเจ้าหนี้เมื่อทำการบันทึก
 • บันทึกเป็นอัตราต่างประเทศ โปรแกรมจะคำนวณเป็นเงินบาทให้อัตโนมัติ และ Post ไปบัญชีแยกประเภทให้อัตโนมัติ
 • สามารถดูกำไรขาดทุนจากการแลกเปลี่ยนได้ ณ วันที่รับชำระหรือจ่ายชำระ
 • มีรายงานเปรียบเทียบเงินต่างประเทศและเงินบาท
 • ลูกหนี้ต่างประเทศสามารถใช้สกุลเงินต่างประเทศได้30 สกุล  สามารถกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนได้ทุกวัน  สามารถจองอัตราแลกเปลี่ยนได้ 
 • ในการสอบถามหน้าจอหรือออกรายงานลูกหนี้ต่างประเทศ  จะสรุปยอดคงเหลือตามสกุลเงินต่างๆพร้อมทั้งแสดงด้วยว่ายอดคงค้าง ณ วันที่ขายเป็นเท่าใดยอดคงค้างตามอัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบันเป็นเท่าใด
 • Forecast Forecast เป็นการวิเคราะห์หนี้ที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ ว่าในอนาคตจะต้องจ่ายชำระเท่าไร โดยสรุปเป็นเงินแต่ละสกุล แสดงยอดกำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน (ในกรณีมียอดคงค้างเป็นเงินตราต่างประเทศ)โดยเปรียบเทียบระหว่างอัตราวันที่ซื้อกับอัตราแลกเปลี่ยนในวันที่เรียกดูข้อมูล
 • ในการเรียกดูหรือออกรายงานที่เกี่ยวกับเจ้าหนี้ต่างประเทศ  จะสรปยอดคงเหลือตามสกุลเงินต่างๆพร้อมทั้งแสดงด้วยว่ายอดคงค้าง ณ วันที่ซื้อเป็นเท่าไร ยอดคงค้างตามอัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบันเป็นเท่าไร  และมีผลกำไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเท่าไร(ยังไม่ใช่ผลกำไรขาดทุนจริง  เพราะยังไม่มีการจ่ายชำระ) นอกจากนี้ยังมีการวิเคราะห์อายุหนี้(Aged Analysis) และวิเคราะห์การจ่ายชำระในอนาคต (Forecast) โดยสรุปตามสกุลเงินต่างๆให้
  กำหนด แยกสำหรับกำไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่
 • คำนวณจากอัตราในวันสิ้นเดือน (Unrealized Gain/loss on Foreign Exchange)และกำไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจริงเมื่อได้รับชำระหนี้ (Realized Gain/loss on Foreign Exchange)
 • สามารถบันทึกอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งเป็นอัตราซื้อ ในแต่ละวันได้ทุกวัน สำหรับทุกสกุลเงิน 
 • สามารถส่งผ่านข้อมูลอัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารเข้ามาในระบบได้โดยไม่ต้องป้อนข้อมูล 
  ทำการ Revalue ได้ไม่จำกัดครั้งและ Post GL ให้อัตโนมัติ
 • สำหรับเจ้าหนี้ต่างประเทศสามารถบันทึกจำนวนเงินเป็นสกุลเงินต่างๆได้ สามารถกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนเงินได้ทุกวัน  ในการบันทึกรายการ ระบบจะคำนวณแปลงค่าเป็นเงินบาทให้โดยอัตโนมัติ  มีการจองอัตราแลกเปลี่ยน(ซื้อ-ขายอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า)ได้ โดยวันที่ตัดชำระ ระบบจะแสดง จำนวนเงินใน Invoice ด้วยอัตราที่จองไว้  ส่วน Invoice ที่ไม่มีการจองอัตราแลกเปลี่ยนฯ เมื่อมีการตัดชำระรายการดังกล่าว ระบบจะแสดงจำนวนเงินใน Invoice ด้วยอัตราแลกเปลี่ยนในปัจจุบัน และทำการคำนวณว่ามีผลกำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเท่าไร  โดยเปรียบเทียบระหว่างวันที่ตั้งหนี้กับวันที่ตัดชำระพร้อมทั้งบันทึกให้ทันที
   


 

 
 
     

Copyright ©2003 โปรแกรมบัญชี.com


www.ProgramBunchee.com
บริการ : โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป ระบบบัญชี