โปรแกรมบัญชีโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
 

  GOOGLE SEARCH

     โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
     Accoffice
     WinSpeed
     CSmile
     ERP-Enterprise
     MyAccount
     CD-Organizer
     BusinessPlus-Payroll&Other
     STAR-ACC
     HR-Pro&Payroll
     POS-Pro
     CRM
     SCM
     JobCost
     KM
     ส่ง Fax ฟรี
     LINK
     กรมสรรพากร
     กระทรวงพาณิชย์
     กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
     สำนักงานประกันสังคม
     กระทรวงแรงงาน
     กรมสรรพสามิต
     SME Bank
     กระทรวง

 


  ERP Enterprise - General Ledger

Profile l คุณสมบัติ l ราคา l การบริการ l Download l ติดต่อ-สอบถาม


     ERP Enterprise  | พลิกโฉมซอฟท์แวร์ระบบบัญชีไทย ครอบคลุมทั้ง Accounting Management และ Financial Management คุณสมบัติทั่วไป
 Enterprise Manager
 Account Payable
 Accounts Receivable
 Budget Control
 Cheque And Bank
 Financial Management
 General Ledger
 Inventory Control System
 Petty Cash System
 Purchase Order
 Sale Order System
 Value Add Tax
Transportation Management
 Company Manager
 Fixed Asset Management
Consignment System
Multicurrency System
Letter of Credit
Customer Relationship Management(CRM)
 Company Module
 Advance System
Service Center
Key Performance Indicators
 Warehouse Management
Audit and Internal Control
Job Cost
 


General Ledger

 

 • สามารถเริ่มการใช้งานได้ทันที โดยไม่ต้องบันทึกยอดยกมา
 • สามารถบันทึกบัญชีแบบ Compound Entry (เดบิตและเครดิตกี่รายการก็ได้) และโปรแกรมจะทำการ Check Balance ให้ทุก Voucher
 • มี Fiscal set comparision เพื่อช่วยในการเปรียบเทียบยอดบัญชีตาม Period ของแต่ละงวดบัญชี
 • ใน  1 Voucher สามารถบันทึกใบกำกับภาษีได้หลายใบ (Multi Invoice) และเรียกดูรายงานภาษีซื้อ-ภาษีขายแยกตาม Invoice
 • ใน  1 Voucher สามารถบันทึกเช็ครับ-เช็คจ่ายได้ไม่จำกัด
 • มีเมนูสำหรับการบันทึกบัญชีแบบเร็ว
 • สามารถสร้างรูปแบบการบันทึกบัญชีที่เรียกใช้บ่อยได้เองตามต้องการ (สร้าง Template)
 • ผังบัญชี Standard ของโปรแกรมที่สามารถปรับแต่งให้ตรงกับระบบงานของผู้ใช้ หรือจะสร้างผังบัญชีได้เองตามต้องการ
 • สามารถกำหนดการ Allocate ผังบัญชี ให้ไปยังแผนกต่าง ๆ ได้เองอัตโนมัติ
 • บันทึกย้อนหลังข้อมูลย้อนหลังได้ โดยไม่จำกัดช่วงเวลา
 • สามารถแก้ไขข้อมูลย้อนหลังได้ โดยไม่จำกัดช่วงเวลา
 • สามารถกำหนดการ Running เลขที่เอกสารอัตโนมัติโดยแยกตามสมุดรายวัน
 • สามารถแยกแผนก,สาขา,โครงการ (Job)
 • สามารถเรียกดูงบแบบแยกหรือรวม แผนก,สาขา,โครงการก็ได้
 • สามารถกำหนดงบประมาณเพื่อใช้ในการวางแผนทางการเงิน
 • สามารถออกงบได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 • มีงบการเงิน Standard และสามารถสร้างงบการเงิน เช่น งบดุล งบกำไรขาดทุน งบเปรียบเทียบ ได้เองได้โดยไม่จำกัด
 • สามารถสร้างงบการเงินตาม Profit Center, งบการเงินตาม Job order ได้
 • สามารถ Consolidate งบการเงินรวมได้
 • มีงบกำไรขาดทุนแบบเปรียบเทียบรายเดือน, รายไตรมาส , รายปี
 • สามารถพิมพ์รายงานทะเบียนเช็ครับตามวันที่รับเช็ค,ตามธนาคาร,ตามวันครบกำหนด
 • สามารถพิมพ์เช็คจ่ายและ Voucher ที่ Post มาจากระบบอื่นได้
 • สามารถพิมพ์หนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่ายได้ รวมทั้งจัดทำ ภงด 3, ภงด 53 (ทั้งใบต่อและใบปะหน้า)
 • สามารถจัดทำ Prepayment เพื่อเสนอผู้บริหารในการเซ็นต์อนุมัติ ก่อนทำรายการ Post เข้า GL
 • สามารถเรียกดูรายงานทางการเงินได้แม้ยังไม่ได้ปิดงวดบัญชี
 • สามารถโอนข้อมูลรายการรายวันหรือยอดยกมา ในกรณีที่ต้องการรวมรายการ GL ของแต่ละสาขาเข้ามายังสำนักงานใหญ่
 • สามารถดู Income Statementได้
  สามารถ Post รายการรายวันเข้าบัญชีแยกประเภทได้ทั้งแบบ Batch Post และ Realtime Post
 • สามารถสร้าง  Cash Flow , Raito ได้
 • สามารถ Reconside ผังบัญชีระหว่างเดบิตและเครดิตได้


 

 
 
     

Copyright ©2003 โปรแกรมบัญชี.com


www.ProgramBunchee.com
บริการ : โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป ระบบบัญชี