โปรแกรมบัญชีโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
 

  GOOGLE SEARCH

     โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
     Accoffice
     WinSpeed
     CSmile
     ERP-Enterprise
     MyAccount
     CD-Organizer
     BusinessPlus-Payroll&Other
     STAR-ACC
     HR-Pro&Payroll
     POS-Pro
     CRM
     SCM
     JobCost
     KM
     ส่ง Fax ฟรี
     LINK
     กรมสรรพากร
     กระทรวงพาณิชย์
     กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
     สำนักงานประกันสังคม
     กระทรวงแรงงาน
     กรมสรรพสามิต
     SME Bank
     กระทรวง

 


  ERP Enterprise-Job Cost

Profile l คุณสมบัติ l ราคา l การบริการ l Download l ติดต่อ-สอบถาม


     ERP Enterprise  | พลิกโฉมซอฟท์แวร์ระบบบัญชีไทย ครอบคลุมทั้ง Accounting Management และ Financial Management คุณสมบัติทั่วไป
 Enterprise Manager
 Account Payable
 Accounts Receivable
 Budget Control
 Cheque And Bank
 Financial Management
 General Ledger
 Inventory Control System
 Petty Cash System
 Purchase Order
 Sale Order System
 Value Add Tax
Transportation Management
 Company Manager
 Fixed Asset Management
Consignment System
Multicurrency System
Letter of Credit
Customer Relationship Management(CRM)
 Company Module
 Advance System
Service Center
Key Performance Indicators
 Warehouse Management
Audit and Internal Control
Job Cost
 


Job Cost

 

JC เหมาะสำหรับผู้บริหารใช้ในการควบคุมต้นทุนการผลิต ทำให้ผู้บริหารทราบต้นทุนการผลิตของแต่ละหน่วยงาน เพื่อใช้ในการตัดสินใจวางแผนและควบคุม (Planning and Control) ทั้งยังช่วยให้ผู้บริหารได้ทราบถึงความบกพร่องในการดำเนินงาน เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ปัญหาเพื่อการตัดสินใจ (Decision Making) ได้   คุณสมบัติโดยทั่วไป

 • เป็นโปรแกรมระบบ Windows ทำงานภายใต้ระบบปฏิบัติการ Windows 2000, NT

  เป็นโปรแกรม Graphics User Interface (GUI) รูปแบบสวยงามน่าใช้

  ทุกรายงานสามารถส่งข้อมูลไป Excel, Word หรือโปรแกรม Windows อื่นๆได้ง่ายเพื่อทำ กราฟหรือสร้างรายงาน เสนอ ผู้บริหารได้ไม่จำกัด

  การทำงานเป็นแบบ Interactive คือมีการปรับปรุงยอดทันทีที่มีการบันทึกข้อมูล

  การทำงานด้วยระบบ MENU BAR และแยกข้อเลือกชัดเจนเป็นภาษาไทย ทำให้เข้าใจการทำงานได้ง่าย

  กำหนดการเข้าถึงข้อมูล(PASSWORD)ได้โดยกำหนดเป็นรายบุคคลได้และเป็นไปโดยง่ายและมีประสิทธิภาพ

  การออกแบบระบบ เน้นการทำงานง่ายมีเหตุผล

  สามารถออกรายงานได้ 2 ภาษา คือภาษาไทยและภาษาอังกฤษสามารถใช้เม้าส์สลับกับคีย์บอร์ดได้ตลอดเวลา

  สามารถกำหนดหน้า (Page)ที่ต้องการพิมพ์ได้

  มีระบบสำรองข้อมูล (BACK UP) และเรียกสำรองข้อมูล (RESTORE) อยู่ภายในโปรแกรม

  สามารถทำงานได้ทั้งระบบ Single User และระบบ Multi User บนเครือข่าย LAN (Client/Server)

 • มี Help เพื่อช่วยในการใช้งานของโปรแกรม
   

คุณสมบัติของระบบ

 • สามารถกำหนดรายละเอียดสินค้า รายละเอียดลูกค้า วัตถุดิบ หน่วยสินค้าและรายละเอียดค่าใช้จ่ายได้ไม่จำกัด
  สามารถบันทึกใบสั่งทำ,ใบสั่งผลิต (เปิด Job) ได้ ทำให้ได้รายงานการสั่งผลิตโดยละเอียด
  สามารถบันทึกการเบิกใช้วัตถุดิบทางตรง(Direct Material) แยกแต่ละแผนกได้ทำให้ทราบปริมาณการใช้วัตถุดิบของแต่ละงาน (JOB) โดยละเอียด
  สามารถบันทึกค่าแรงทางตรง (Direct Labor) ของแต่ละแผนกได้ เพื่อคำนวณเป็นต้นทุนการผลิต
  สามารถบันทึกค่าใช้จ่ายการผลิต (OH) ได้ ทำให้ทราบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นของแต่ละงาน (JOB) แต่ละแผนก
  สามารถบันทึกการปิดงานสั่งทำได้ ทำให้ทราบได้ว่ามีงานใดบ้างที่ปิดงานไปแล้วงานใดบ้างที่ยังไม่ได้ปิด พร้อมรายละเอียดต่างๆ โดยละเอียด
  สามารถบันทึกสูตรการผลิต หรือต้นทุนมาตรฐาน (Standard Cost) ซึ่งประกอบด้วย - วัตถุดิบทางตรงมาตรฐาน (Direct Material Standard) - แรงงานทางตรงมาตรฐาน (Direct Labor Standard - ค่าใช้จ่ายการผลิตมาตรฐาน (Overhead Standard) เพื่อนำไปวิเคราะห์หาผลแตกต่างทางด้านต้นทุน (Variance Analysis)
 • สามารถบันทึกของเสีย (Spoiled Units) ของมีตำหนิ (Defective Unit) เศษซากวัตถุดิบ (Scrap Material) ของแต่ละงานได้
   

รายงานโดยย่อๆที่ผู้บริหารจะได้รับจากโปรแกรม Job Cost

 • รายงานวัตถุดิบทางตรงมาตรฐาน (สูตรการผลิต)
  รายงานแรงงานทางตรงมาตรฐาน (สูตรการผลิต)
  รายงานโสหุ้ยมาตรฐาน (สูตรการผลิต)
  รายงานราคาทุนมาตรฐานของวัตถุดิบ (R/M Standard Cost)
  รายงานราคาทุนมาตรฐานของสินค้า (F/G Standard Cost)
  รายงานใบสั่งทำ (เปิด Job) โดยละเอียดรายงาน Job No. ที่ยังไม่ได้ปิดรายงาน Job No. ที่ปิดงานแล้ว
  รายงานการเบิกใช้วัตถุดิบ-แยกตามรหัสวัตถุดิบ
  รายงานการเบิกใช้วัตถุดิบ-แยกตาม Job No.
  รายงานการเบิกใช้วัตถุดิบ-แยกตามวันที่เบิก
  รายงานค่าแรงงานทางตรง-เรียงตามวันที่
  รายงานค่าแรงงานทางตรง-แยกตาม Job No.
  รายงานโสหุ้ยการผลิต-เรียงตามวันที่รายงานโสหุ้ยการผลิต-แยกตาม Job No.
  รายงานของเสีย-เรียงตามวันที่รายงานของเสีย-แยกตาม Job No.
  รายงานของมีตำหนิ-เรียงตามวันที่รายงานของมีตำหนิ-แยกตาม Job No.
  รายงานเศษซากวัตถุดิบ-เรียงตามวันที่
  รายงานเศษซากวัตถุดิบ-แยกตาม Job No.
  รายงานการรับคืนวัตถุดิบ-เรียงตามวันที่
  รายงานการรับคืนวัตถุดิบ-แยกตาม Job No.
  รายงานเปรียบเทียบระหว่าง Actual Cost กับ Standard Cost
  รายงานวิเคราะห์ผลต่างเนื่องจากราคาวัตถุดิบ
  รายงานวิเคราะห์ผลต่างเนื่องจากปริมาณการใช้วัตถุดิบ
  รายงานวิเคราะห์ผลต่างเนื่องจากอัตราค่าจ้างแรงงาน
  รายงานวิเคราะห์ผลต่างเนื่องจากประสิทธิภาพการทำงาน
  รายงานวิเคราะห์ค่าโสหุ้ยในการผลิตเปรียบเทียบกับค่าโสหุ้ยมาตรฐาน
  รายงานสรุปวิเคราะห์ผลต่างเนื่องจากค่าแรงงานทางตรง (DL)
  รายงานสรุปวิเคราะห์ผลต่างเนื่องจากวัตถุดิบทางตรง (DM)
  รายงานบัตรต้นทุนงานสั่งทำรายงานงบต้นทุนการผลิต
  รายงานกำไรขั้นต้น
  รายงานการรับสินค้าสำเร็จรูป (F/G) เข้าคลัง
  รายงานการส่งคืนสินค้าสำเร็จรูป (F/G)
 • รายงานอื่นๆอีกมาก


 

 
 
     

Copyright ©2003 โปรแกรมบัญชี.com


www.ProgramBunchee.com
บริการ : โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป ระบบบัญชี