โปรแกรมบัญชีโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
 

  GOOGLE SEARCH

     โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
     Accoffice
     WinSpeed
     CSmile
     ERP-Enterprise
     MyAccount
     CD-Organizer
     BusinessPlus-Payroll&Other
     STAR-ACC
     HR-Pro&Payroll
     POS-Pro
     CRM
     SCM
     JobCost
     KM
     ส่ง Fax ฟรี
     LINK
     กรมสรรพากร
     กระทรวงพาณิชย์
     กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
     สำนักงานประกันสังคม
     กระทรวงแรงงาน
     กรมสรรพสามิต
     SME Bank
     กระทรวง

 


  Prosoft-ERP Enterprise

Profile l คุณสมบัติ l ราคา l การบริการ l Download l ติดต่อ-สอบถาม 

รหัสสินค้า
รายการ
จำนวน
หน่วย
ราคา
 ERP ERP  Enterprise
1
ชุด
6xx,xxx
  Enterprise Manager System
1
ชุด
 
  Accounts Receivable System
1
ชุด
 
  Accounts Payable System
1
ชุด
 
  Budget Control System
1
ชุด
 
  Cheque and Bank System
1
ชุด
 
  Financial Management System  
1
ชุด
 
  General Ledger System
1
ชุด
 
  Inventory Control System
1
ชุด
 
  Warehouse Management System
1
ชุด
 
  Petty Cash System
1
ชุด
 
  Purchase Order System
1
ชุด
 
  Sale Order System / Campaign Module
1
ชุด
 
  Value Added Tax System
1
ชุด
 
  Fixed Asset System
1
ชุด
 
  Company Manager System
1
ชุด
 
  Security System
1
ชุด
 
  Letter of Credit System
1
ชุด
 
  Multi Currency System 1 ชุด  
  Key Performance Indicators 1 ชุด  
  Audit and Internal Control 1 ชุด  
   
 
 
  หมายเหตุ

- ราคาที่นำเสนอเฉพาะ Appication ไม่รวม Data base
- ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

รวมเงิน
6xx,xxx

 
 
     

Copyright ©2003 โปรแกรมบัญชี.com


www.ProgramBunchee.com
บริการ : โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป ระบบบัญชี