โปรแกรมบัญชีโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
 

  GOOGLE SEARCH

     โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
     Accoffice
     WinSpeed
     CSmile
     ERP-Enterprise
     MyAccount
     CD-Organizer
     BusinessPlus-Payroll&Other
     STAR-ACC
     HR-Pro&Payroll
     POS-Pro
     CRM
     SCM
     JobCost
     KM
     ส่ง Fax ฟรี
     LINK
     กรมสรรพากร
     กระทรวงพาณิชย์
     กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
     สำนักงานประกันสังคม
     กระทรวงแรงงาน
     กรมสรรพสามิต
     SME Bank
     กระทรวง

 


  Prosoft-ERP Enterprise

Profile l คุณสมบัติ l ราคา l การบริการ l Download l ติดต่อ-สอบถาม


(หมายเหตุ : ข้อมูลนี้เป็นของทางบริษัทผู้ผลิตซอฟแวร์โดยตรง)
 

ชื่อบริษัท :

                  

 บริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด

 

 ที่ทำการ :  2571/1 ซอฟท์แวร์ รีสอร์ท ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ  กรุงเทพฯ 10240
 เลขที่             ซอฟท์แวร์เฮ้าท์ :  0237
ก่อตั้ง :  4 กันยายน 2538
 ทุนจด ทะเบียน : 15,500,000 บาท
 ธุรกิจ :  พัฒนาและจำหน่ายซอฟท์แวร์ระบบบัญชี
 ผู้ถือหุ้นหลัก :  - กองทุนรวมเพื่อร่วมลงทุนในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs   VENTURE CAPITAL FUND) 41% บริหารโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมวรรณ จำกัด

  - คณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด 59%

 VISION :  เป็นผู้นำทางด้าน Business Software Solution เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของธุรกิจไทย ภายใต้นวัตกรรมและนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย

 

 MISSION : 1.จะมุ่งมั่นวิจัยและพัฒนาเพื่อให้ได้มาซึ่งนวัตกรรมและเทคโนโลยีอันที่จะเป็นศักยภาพและการแข่งขันให้กับลูกค้าของเรา

2.เสนอซอฟท์แวร์ที่มีคุณภาพสูงสุด เพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของลูกค้า

3.เสนอบริการที่ดีที่สุด เพราะลูกค้าคือบุคคลที่ให้โอกาสกับเราสำหรับการบริการ


 

 
 
     

Copyright ©2003 โปรแกรมบัญชี.com


www.ProgramBunchee.com
บริการ : โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป ระบบบัญชี