โปรแกรมบัญชีโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
 

  GOOGLE SEARCH

     โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
     Accoffice
     WinSpeed
     CSmile
     ERP-Enterprise
     MyAccount
     CD-Organizer
     BusinessPlus-Payroll&Other
     STAR-ACC
     HR-Pro&Payroll
     POS-Pro
     CRM
     SCM
     JobCost
     KM
     ส่ง Fax ฟรี
     LINK
     กรมสรรพากร
     กระทรวงพาณิชย์
     กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
     สำนักงานประกันสังคม
     กระทรวงแรงงาน
     กรมสรรพสามิต
     SME Bank
     กระทรวง

 


  Prosoft-ERP Enterprise

Profile l คุณสมบัติ l ราคา l การบริการ l Download l ติดต่อ-สอบถาม


 

เงื่อนไขการบริการโปรแกรม  ERP  Enterprise

1.  ติดตั้งโปรแกรมฟรีที่บริษัทลูกค้าพร้อมคู่มือการใช้งาน 1 ชุด และแผ่นโปรแกรมต้นฉบับ 1 แผ่น
2.  Training การใช้งาน ณ บริษัทลูกค้าฟรี 3 เดือน
3.  อบรมที่ศูนย์อบรมโปรซอฟท์ฟรี 1 ปี  
4.  การ Upgrade ระบบ เพื่อใช้ Feature ที่เพิ่มขีดความสามารถขึ้นฟรี 1 ปี
5.  การบริการทางโทรศัพท์ ฟรี 1 ปี :
     -  ตอบปัญหาและให้คำปรึกษาทางด้านบัญชีหรือ ข้อสงสัยเกี่ยวกับระบบงาน 
     -  ตอบปัญหาและให้คำปรึกษาทางด้าน Hardware 
     -  ตอบปัญหาและให้คำปรึกษาทาง Internet,Remote Access และ VNC
6.  การบริการ Online ผ่านระบบ Modem : กรณีนี้ผู้ใช้ต้องจัดหา Modem และซอฟท์แวร์ที่ใช้ในการเชื่อมต่อ
 

เงื่อนไขอื่นๆ

1.        สามารถ Modify ความสามารถของโปรแกรมได้ตามความต้องการ

2.        การบริการนอกสถานที่

 

การบริการ

อัตราค่าบริการ

1.  การ Training นอกสถานที่ 5,000 บาท/ วัน / คน
2.  การบริการกรณีผู้ใช้มีปัญหาเกี่ยวกับเครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น 
      -   การย้ายระบบงานบนเครื่องคอมพิวเตอร์
      -   การติดตั้งระบบใหม่
      -   การแก้ไขฐานข้อมูลที่เสียหายจากระบบไฟฟ้าดับ       
5,000 บาท/ วัน / คน
3. กรณีลูกค้าต่างจังหวัด
    การให้บริการตามข้อ(1)และ ข้อ(2) ไม่รวมค่าเดินทางและที่พัก     
 

หมายเหตุ : รายละเอียดอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้


 

 
 
     

Copyright ©2003 โปรแกรมบัญชี.com


www.ProgramBunchee.com
บริการ : โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป ระบบบัญชี