โปรแกรมบัญชีโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
 

  GOOGLE SEARCH

     โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
     Accoffice
     WinSpeed
     CSmile
     ERP-Enterprise
     MyAccount
     CD-Organizer
     BusinessPlus-Payroll&Other
     STAR-ACC
     HR-Pro&Payroll
     POS-Pro
     CRM
     SCM
     JobCost
     KM
     ส่ง Fax ฟรี
     LINK
     กรมสรรพากร
     กระทรวงพาณิชย์
     กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
     สำนักงานประกันสังคม
     กระทรวงแรงงาน
     กรมสรรพสามิต
     SME Bank
     กระทรวง

 


  ERP Enterprise-Value Add Tax

Profile l คุณสมบัติ l ราคา l การบริการ l Download l ติดต่อ-สอบถาม


     ERP Enterprise  | พลิกโฉมซอฟท์แวร์ระบบบัญชีไทย ครอบคลุมทั้ง Accounting Management และ Financial Management คุณสมบัติทั่วไป
 Enterprise Manager
 Account Payable
 Accounts Receivable
 Budget Control
 Cheque And Bank
 Financial Management
 General Ledger
 Inventory Control System
 Petty Cash System
 Purchase Order
 Sale Order System
 Value Add Tax
Transportation Management
 Company Manager
 Fixed Asset Management
Consignment System
Multicurrency System
Letter of Credit
Customer Relationship Management(CRM)
 Company Module
 Advance System
Service Center
Key Performance Indicators
 Warehouse Management
Audit and Internal Control
Job Cost
 


Value Add Tax

 

 • ระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)จะถูกส่งข้อมูลมาจากการบันทึกขาย, บันทึกซื้อ, และบันทึกรายการรายวันใน GL
 • สามารถกำหนดคำอธิบายรายการภาษีให้ Default ขึ้นตามเมนูการบันทึกในแต่ละระบบ เพื่อรองรับสำหรับคำอธิบายภาษีที่แตกต่างกัน
 • รายงานภาษีซื้อ-ภาษีขายเป็นไปตามข้อกำหนดของสรรพากร และแยกตามสาขา
 • สามารถออกหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่ายได้
 • สามารถพิมพ์รายงานภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายได้
 • สามารถพิมพ์รายงานภาษีหัก ณ ที่จ่ายได้ (ภงด.3,53) และรายงานพิเศษภาษีหัก ณ ที่จ่าย
 • สามารถกำหนดเลขที่เอกสารใหม่ได้
 • รายงานภาษีซื้อ-ภาษีขายเรียงตามเลขที่เอกสาร,เลขที่ใบกำกับ หรือวันที่
 • รองรับการคำนวณอัตราภาษีซื้อเฉลี่ยได้
   


 

 
 
     

Copyright ©2003 โปรแกรมบัญชี.com


www.ProgramBunchee.com
บริการ : โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป ระบบบัญชี