โปรแกรมบัญชีโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
 

  GOOGLE SEARCH

     โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
     Accoffice
     WinSpeed
     CSmile
     ERP-Enterprise
     MyAccount
     CD-Organizer
     BusinessPlus-Payroll&Other
     STAR-ACC
     HR-Pro&Payroll
     POS-Pro
     CRM
     SCM
     JobCost
     KM
     ส่ง Fax ฟรี
     LINK
     กรมสรรพากร
     กระทรวงพาณิชย์
     กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
     สำนักงานประกันสังคม
     กระทรวงแรงงาน
     กรมสรรพสามิต
     SME Bank
     กระทรวง

 


  ERP Enterprise-Warehouse Management

Profile l คุณสมบัติ l ราคา l การบริการ l Download l ติดต่อ-สอบถาม


     ERP Enterprise  | พลิกโฉมซอฟท์แวร์ระบบบัญชีไทย ครอบคลุมทั้ง Accounting Management และ Financial Management คุณสมบัติทั่วไป
 Enterprise Manager
 Account Payable
 Accounts Receivable
 Budget Control
 Cheque And Bank
 Financial Management
 General Ledger
 Inventory Control System
 Petty Cash System
 Purchase Order
 Sale Order System
 Value Add Tax
Transportation Management
 Company Manager
 Fixed Asset Management
Consignment System
Multicurrency System
Letter of Credit
Customer Relationship Management(CRM)
 Company Module
 Advance System
Service Center
Key Performance Indicators
 Warehouse Management
Audit and Internal Control
Job Cost
 


Warehouse Management

 

 • สามารถทำการรับสินค้าเข้าโดยอ้างอิงจากใบสั่งซื้อ ,การซื้อเชื่อ - ซื้อสด และรายงานเพิ่มหนี้ได้
 • สามารถทำการรับสินค้าเข้าโดยอ้างอิงจากรับสินค้าผลิตสำเร็จระบบ ICได้
 • สามารถทาการส่งคืนสินค้าโดยอ้างอิงรายงานจากการส่งคืน / ลดหนี้ระบบ PO ได้
 • สามารถทำการจ่ายสินค้าออกโดยอ้างอิงจากใบสั่งขาย,การขายเชื่อ-ซื้อสด และรายการเพิ่มหนี้ได้
 • สามารถทำการจ่ายสินค้าออกโดยอ้างอิงรายงานจากการอนุมัติขอเบิกระบบ IC ได้
 • สามารถทำรายงานโอนย้ายสินค้าระหว่างคลังได้
 • สามารถทำรายงานปรับปรุงเพิ่ม-ลดอัตโนมัติได้
 • สามารถทำการตรวจนับสินค้าได้
 • สามารถดูรายงาน Stook Onhand ได้
 • สามารถดูรายงาน Stook Card ได้
 • สามารถดูรายงานการเคลื่อนไหวสินค้าตามเจ้าหนี้/ลูกหนี้ได้
 • สามารถดูรายงานสินค้าที่ไม่มีการขายได้
 • สามารถดูรายงานสินค้าคงเหลือที่ต่ำกว่ายอด Minumum Stook ได้
 • สามารถดูรายงานสินค้าคงเหลือที่สูงกว่ายอด Minumum Stook ได้
 • สามารถดูรายงานสินค้าคงเหลือเรียงตาม Lot & Serial ได้
 • สามารถดูรายละเอียดประวัติผู้ขายได้
 • สามารถดูรายงานการเคลื่อนไหวตาม Serial ได้


 

 
 
     

Copyright ©2003 โปรแกรมบัญชี.com


www.ProgramBunchee.com
บริการ : โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป ระบบบัญชี