โปรแกรมบัญชีโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
 

  GOOGLE SEARCH

     โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
     Accoffice
     WinSpeed
     CSmile
     ERP-Enterprise
     MyAccount
     CD-Organizer
     BusinessPlus-Payroll&Other
     STAR-ACC
     HR-Pro&Payroll
     POS-Pro
     CRM
     SCM
     JobCost
     KM
     ส่ง Fax ฟรี
     LINK
     กรมสรรพากร
     กระทรวงพาณิชย์
     กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
     สำนักงานประกันสังคม
     กระทรวงแรงงาน
     กรมสรรพสามิต
     SME Bank
     กระทรวง

 


  FORMA

Profile l คุณสมบัติ l ติดต่อ-สอบถาม


คือโปรแกรมที่รองรับงานทางด้านการตลาดขององค์กรธุรกิจ ซึ่งจะช่วยในการจัดเตรียมฐานข้อมูลให้พร้อมสำหรับวางแผนงานด้านการตลาด (Marketing Plan) วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาด การแบ่งส่วนตลาด กำหนดตลาดเป้าหมายกำหนดตำแหน่งผลิตภัณฑ์ จัดทำแผนภาพตลาด รวมทั้งเพื่อจัดกลุ่มและวิเคราะห์ลูกค้าเพื่อการวางแผนกลยุทธ์ CRM ที่มีประสิทธิผล (Effectiveness) และ ประสิทธิภาพ (Efficiency)สูงสุด โดยมีเป้าหมายที่ชัดเจนในการหาลูกค้าใหม่(Customer Acquisition) การรักษาลูกค้าปัจจุบัน (Customer Relation) และการดึงลูกค้าเก่าให้กลับมาเป็นลูกค้าอีก (Customerution-back Strategy) ด้วยการสร้างความไว้วางใจ (trust) และสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างบริษัทกับลูกค้า

จุดเด่นของ Forma CRM คือ ความยืดหยุ่นต่อการใช้งานของแต่ละองค์กร เพราะสามารถ modify ให้เหมาะกับลักษณะงานได้ตามที่ผู้ใช้ต้องการ


FORMA ERP  l  TRD  l  SCM  l  CRM  l  EAM  l  HR  l  Payroll  l  mFORMA

 
 
     

Copyright ©2003 โปรแกรมบัญชี.com


www.ProgramBunchee.com
บริการ : โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป ระบบบัญชี