โปรแกรมบัญชีโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
 

  GOOGLE SEARCH

     โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
     Accoffice
     WinSpeed
     CSmile
     ERP-Enterprise
     MyAccount
     CD-Organizer
     BusinessPlus-Payroll&Other
     STAR-ACC
     HR-Pro&Payroll
     POS-Pro
     CRM
     SCM
     JobCost
     KM
     ส่ง Fax ฟรี
     LINK
     กรมสรรพากร
     กระทรวงพาณิชย์
     กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
     สำนักงานประกันสังคม
     กระทรวงแรงงาน
     กรมสรรพสามิต
     SME Bank
     กระทรวง

 


  FORMA

Profile l คุณสมบัติ l ติดต่อ-สอบถาม


เป็นซอฟท์แวร์ที่ช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถจัดการค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องจักร หรืออาจรวมไปถึงอุปกรณ์สำนักงานที่มีความสำคัญ อย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านระบบ CMMS (Computerized Maintenance Management System) ของผลิตภัณฑ์เอง หรือผ่านระบบ ERP (Enterprise Resource Planning) EAMประกอบด้วยระบบต่างๆคือ

OEE (Overall Equipment Effectiveness) ระบบวิเคราะห์ประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร

MMS (Maintenance Management System) ระบบบริหารงานบำรุงรักษา

SPM (Spare Part Management) ระบบการจัดการวัสดุอะไหล่

MSO (Maintenance Service Outsourcing) ระบบการจ้างเหมางานบำรุงรักษา

MBC (Maintenance Budgeting & Control) ระบบการบริหารงบประมาณงานบำรุงรักษา

MPA (Maintenance Performance Audits) ระบบการตรวจสอบ ทบทวน สมรรถนะงานบำรุงรักษาและรายงานดัชนีวิเคราะห์ต่างๆ

ซึ่งระบบ PM (Preventive Maintenance) หรือ ระบบ TPM (Total Productive Maintenance) ก็ถูกจัดให้เป็นหนึ่งในความสามารถของผลิตภัณฑ์ Forma EAM นี้
 


FORMA ERP  l  TRD  l  SCM  l  CRM  l  EAM  l  HR  l  Payroll  l  mFORMA

 
 
     

Copyright ©2003 โปรแกรมบัญชี.com


www.ProgramBunchee.com
บริการ : โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป ระบบบัญชี