โปรแกรมบัญชีโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
 

  GOOGLE SEARCH

     โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
     Accoffice
     WinSpeed
     CSmile
     ERP-Enterprise
     MyAccount
     CD-Organizer
     BusinessPlus-Payroll&Other
     STAR-ACC
     HR-Pro&Payroll
     POS-Pro
     CRM
     SCM
     JobCost
     KM
     ส่ง Fax ฟรี
     LINK
     กรมสรรพากร
     กระทรวงพาณิชย์
     กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
     สำนักงานประกันสังคม
     กระทรวงแรงงาน
     กรมสรรพสามิต
     SME Bank
     กระทรวง

 


  FORMA

Profile l คุณสมบัติ l ติดต่อ-สอบถาม


โปรมแกรมการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เป็นโปรมแกรมที่ช่วยบริหารจัดการด้านโครงสร้างขององค์กร เกี่ยวกับการวางแผนการทำงานของคนให้สอดคล้องกับคุณลักษณะงาน การพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ การจัดระบบการฝึกอบรมที่มีประสิทธิภาพ การสร้างมาตรฐานการวัดผลการทำงาน การพัฒนาตนเองของพนักงาน ฯลฯ โดยสามารถจัดโครงสร้างและแสดงแผนผังของบริษัท สามารถเก็บประวัติของพนักงานได้โดยละเอียด และบันทึกรายการเกี่ยวกับสวัสดิการต่างๆ ของพนักงานได้ด้วย

 


FORMA ERP  l  TRD  l  SCM  l  CRM  l  EAM  l  HR  l  Payroll  l  mFORMA

 
 
     

Copyright ©2003 โปรแกรมบัญชี.com


www.ProgramBunchee.com
บริการ : โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป ระบบบัญชี