โปรแกรมบัญชีโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
 

  GOOGLE SEARCH

     โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
     Accoffice
     WinSpeed
     CSmile
     ERP-Enterprise
     MyAccount
     CD-Organizer
     BusinessPlus-Payroll&Other
     STAR-ACC
     HR-Pro&Payroll
     POS-Pro
     CRM
     SCM
     JobCost
     KM
     ส่ง Fax ฟรี
     LINK
     กรมสรรพากร
     กระทรวงพาณิชย์
     กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
     สำนักงานประกันสังคม
     กระทรวงแรงงาน
     กรมสรรพสามิต
     SME Bank
     กระทรวง

 


  FORMA

Profile l คุณสมบัติ l ติดต่อ-สอบถาม


คือ WAP / SMS Application Service ที่จะทำหน้าที่ในการเชื่อมต่อระบบฐานข้อมูลในธุรกิจ ERP ไปสู่โทรศัพท์มือถือ อุปกรณ์ประเภท PDA หรือ Pocket PC ทำให้คุณสามารถทำรายการธุรกิจที่สำคัญจากสถานที่นอกบริษัทได้ เช่น การเช็คยอดสินค้าคงคลัง การเช็คเครดิตข้อมูลประวัติลูกค้า และอื่น ๆเพื่อให้คุณสามารถปิดการขาย หรือตอบสนองการบริการได้อย่างถูกต้องในเวลาอันรวดเร็วด้วย Mobile Service ที่จะสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานภายในองค์กร

• Mobile Sales
ผู้ช่วยของงานขาย ที่ช่วยให้พนักงานขาย เพิ่มประสิทธิภาพในการขายและเพิ่มความพึงพอใจ แก่ลูกค้าได้มากขึ้นโดยพนักงานขายสามารถที่จะ access ข้อมูลสินค้าและข้อมูลลูกค้าได้ทุกเวลาจากฐานข้อมูลในบริษัท สามารถออก Quotation และ Price list ให้กับลูกค้าหรือคู่ค้าได้โดยผ่านทางโทรศัพท์มือถือ

• Mobile Supply Chain

เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างคู่ค้า และเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการให้กับคู่ค้า

• Mobile Executive
ให้ความสะดวกแก่ผู้บริหารในเชื่อมโยงอุปกรณ์มือถือ กับข้อมูลสำคัญ ๆ ที่ช่วยให้ผู้บริหารสามารถตรวจสอบและช่วยในการตัดสินใจได้อย่างฉับไว รวมทั้งสามารถเรียกดูข้อมูลในด้านการขายทั้งหมดได้จากโทรศัพท์มือถือเพียงเครื่องเดียว
 FORMA ERP  l  TRD  l  SCM  l  CRM  l  EAM  l  HR  l  Payroll  l  mFORMA

 
 
     

Copyright ©2003 โปรแกรมบัญชี.com


www.ProgramBunchee.com
บริการ : โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป ระบบบัญชี