โปรแกรมบัญชีโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
 

  GOOGLE SEARCH

     โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
     Accoffice
     WinSpeed
     CSmile
     ERP-Enterprise
     MyAccount
     CD-Organizer
     BusinessPlus-Payroll&Other
     STAR-ACC
     HR-Pro&Payroll
     POS-Pro
     CRM
     SCM
     JobCost
     KM
     ส่ง Fax ฟรี
     LINK
     กรมสรรพากร
     กระทรวงพาณิชย์
     กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
     สำนักงานประกันสังคม
     กระทรวงแรงงาน
     กรมสรรพสามิต
     SME Bank
     กระทรวง

 


  FORMA

Profile l คุณสมบัติ l ติดต่อ-สอบถาม


โปรแกรมระบบเงินเดือน เพื่อช่วยในการจัดการเกี่ยวกับการคำนวณเงินเดือนพนักงาน คิดคำนวณภาษี ประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ฯลฯ ในองค์การตั้งแต่ขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่ โดยให้มีการใช้ทรัพยากรมนุษย์อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร โดยนำเทคโนโลยีของระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการบริหารงาน ให้มีความถูกต้องแม่นยำ ความรวดเร็ว

โดยสามารถแบ่งรูปแบบองค์กรเป็นสาขา /โครงการ/แผนงาน/แผนก/ฝ่าย และแบ่งตำแหน่งงาน หรือระดับพนักงานได้สามารถกำหนดเงินได้ เงินหัก และรหัสประเภท OT ได้ไม่จำกัด โดยสามารถ ระบุได้ว่ารายได้นั้นๆ นำไปรวมเพื่อคิดภาษี ประกันสังคมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ รองรับการคิดคำนวณภาษีแบบเหมาจ่ายทุกประเภท เพื่อนำส่ง ภงด.3 และการคำนวณค่าแรงเป็น JOB COST สามารถพิมพ์รายงานส่งหน่วยงานราชการ และรายงานที่ใช้งานในบริษัทด้วย
 FORMA ERP  l  TRD  l  SCM  l  CRM  l  EAM  l  HR  l  Payroll  l  mFORMA

 
 
     

Copyright ©2003 โปรแกรมบัญชี.com


www.ProgramBunchee.com
บริการ : โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป ระบบบัญชี