โปรแกรมบัญชีโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
 

  GOOGLE SEARCH

     โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
     Accoffice
     WinSpeed
     CSmile
     ERP-Enterprise
     MyAccount
     CD-Organizer
     BusinessPlus-Payroll&Other
     STAR-ACC
     HR-Pro&Payroll
     POS-Pro
     CRM
     SCM
     JobCost
     KM
     ส่ง Fax ฟรี
     LINK
     กรมสรรพากร
     กระทรวงพาณิชย์
     กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
     สำนักงานประกันสังคม
     กระทรวงแรงงาน
     กรมสรรพสามิต
     SME Bank
     กระทรวง

 


  FORMA

Profile l คุณสมบัติ l ติดต่อ-สอบถาม


(หมายเหตุ : ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลของทางบริษัทผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ FORMA โดยตรง)

บริษัท คริสตอลซอฟท์ จำหน่ายผลิตภัณฑ์ Forma ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ ที่ถูกออกแบบด้วยเทคโนโลยี Client / Server เพื่อรองรับธุรกรรมที่มีจำนวน Transaction ปริมาณมาก และต้องการความปลอดภัยของข้อมูลสูง ด้วยวิสัยทัศน์ของทีมงานบริหารของคริสตอลซอฟท์ ที่จะสร้างผลิตภัณฑ์ ERP (Enterprise Resources Planning) ซอฟท์แวร์ ที่มีความสามารถเหนือกว่าหรือทัดเทียมซอฟท์แวร์จากต่างประเทศ เพื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง สำหรับผู้ประกอบการในประเทศไทย ด้วยงบการลงทุนไม่สูงมากนัก สามารถควบคุมงบประมาณการลงทุนได้ มีคุณสมบัติเหมาะสำหรับความต้องการภายในประเทศอย่างแท้จริง และรับรองผลสำเร็จในการลงทุนได้ด้วยศักยภาพของการเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์เอง

จากประสบการณ์ในการผลิตซอฟท์แวร์ชื่อ Formula มากว่า 10 ปี จนสามารถเป็นผู้นำในการผลิตซอฟท์แวร์ทางด้านบัญชี ให้ผู้อื่นเดินตามและมีจำนวนผู้ใช้งานบน Windows มากที่สุด ทีมงานคริสตอลซอฟท์จึงไม่หยุดอยู่แต่เพียงแค่นั้น ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ Forma ขึ้นมาสำหรับธุรกิจขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ คือ Forma EMS (Enterprise Management System) Forma MRP (Material Requirement Planning) และล่าสุด Forma SCM (Supply Chain Management) ที่ทีมงานเห็นความสำคัญและลูกค้ามีความต้องการใช้ ซึ่งครอบคลุมการทำงานทั้งฝ่ายบริหาร (บัญชี การเงิน ขาย ธุรการ คลังสินค้า) ฝ่ายผลิต (วางแผนการผลิต ผลิต คลังสินค้า) และการจัดการโซ่อุปทาน ที่ต้องคำนึงถึงการจัดการจัดซื้อ การกระจายสินค้า คลังสินค้า ซึ่งระบบเหล่านี้เชื่อมโยงไปถึงความสัมพันธ์ระยะยาวที่องค์กรพยายามสร้างให้กับลูกค้า รวมถึงการศึกษาพฤติกรรมของลูกค้า การวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าที่เรียกว่า ระบบ CRM (Customer Relaionship Management)

ในการพัฒนา Forma EMS นั้นทีมงานพัฒนาซอฟท์แวร์ได้คิดค้นทดลองให้สามารถทำงานด้วยเทคโนโลยี Client/Server และสามารถใช้งานกับระบบปฏิบัติการ LINUX ซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการแบบ Open Source ที่กำลังได้รับการยอมรับแพร่หลายไปทั่วโลกด้วยงบประมาณการลงทุนด้าน Hardware และ Database ที่ต่ำกว่า 5-10 เท่า เมื่อเทียบกับการลงทุนในระบบ Client/Server ในอดีตที่ทำงานบนระบบปฏิบัติการ UNIX หรือ Proprietary OS ของ Hardware Vendor ค่ายต่างๆเพื่อให้สามารถรองรับปริมาณงานที่ขนาดเท่าๆ กัน โดย Forma EMS บนระบบปฏิบัติการ LINUX ทำงานบนเครื่อง PC Intel Base Platform สามารถรองรับปริมาณงานในระดับมากกว่า 1 ล้าน Transactions ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเสถียรภาพ และมีลูกค้าที่สามารถนำไปใช้งานได้จริง ด้วยความสามารถที่โดดเด่น ภาพของการทำงานระบบที่ชัดเจนเรียบง่ายและลดขั้นตอนอย่างถึงที่สุด ทั้งยังถูกต้องตรงตามหลักการบัญชีและภาษีอากร นอกจากนั้นยังสามารถ Implement ง่าย ใช้งานง่าย เรียนรู้ง่ายและดูแลรักษาง่าย ช่วยลดปัญหาการขาดแคลนบุคลากรด้าน IT รวมทั้งการรับ Customize และ Modify เพิ่มเติมโดยทีมงานของผู้ผลิตเองอย่างรวดเร็ว และถูกใจจึงได้รับความไว้วางใจจากหลายองค์กร ทั้งองค์กรรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ มหาวิทยาลัย และองค์กรเอกชน รวมถึง โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา ซึ่งเป็นโครงการนำร่องของระบบงานคอมพิวเตอร์ต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นตามมา และเป็นโครงการที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงติดตามความคืบหน้าด้วยพระองค์เองอยู่เสมอ และเป็นที่ทราบว่าความสำเร็จของโครงการนี้ขึ้นอยู่กับความสำเร็จของซอฟท์แวร์อย่างมาก และบริษัท ก็ได้รับเลือก ให้รับผิดชอบในโครงการส่วนสำคัญนี้ จึงเป็นความภาคภูมิใจอย่างสูงยิ่ง


Our Philosophy
โดยทีมงานคริสตอลซอฟท์ยึดหลักปรัชญาในการพัฒนาซอฟท์แวร์ Forma ดังนี้ คือ

1. Principle Compliance
คือการทำงานของซอฟท์แวร์ Forma ในทุกๆส่วนต้องไม่ขัดต่อหลักการหรือข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น หลักการของระบบบัญชีมาตรฐานสากล หลักการด้านภาษีอากรที่เป็นข้อกำหนดของรัฐ หลักการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในองค์กร รวมทั้งการที่สามารถตรวจสอบซึ่งกันและกันได้ของแต่ละหน่วยงานในองค์กร

2. Software Engineering Compliance
แม้แต่การออกแบบโครงสร้างของซอฟท์แวร์ในแต่ละจุด ทีมงานการออกแบบจะต้องมีการพิจารณาเป็นอย่างดี ในการที่จะทำให้ซอฟท์แวร์ Forma เป็นซอฟท์แวร์ที่ดีเลิศในด้านการออกแบบ เพื่อให้ซอฟท์แวร์ มีการทำงานแบบ Modular System แต่สามารถ Online และเชื่อมโยงข้อมูลกันแบบอัตโนมัติทั้งหมด นอกจากนั้นการออกแบบ Forma ยังคำนึงถึง ความเร็ว ความถูกต้องของข้อมูล และ ความยืดหยุ่นของซอฟท์แวร์อีกด้วย และด้วยความพิถีพิถันในการออกแบบซอฟท์แวร์นี้ จึงทำให้ Forma สามารถ Modify หรือเพิ่มเติมความสามารถใหม่ๆของซอฟท์แวร์ได้อย่างง่ายดายกว่าซอฟท์แวร์ทุกๆตัว

3. Practical to Use
ประการสุดท้ายที่ทีมงานคริสตอลซอฟท์ให้ความสำคัญในการออกแบบซอฟท์แวร์ Forma คือ ซอฟท์แวร์นั้น แม้จะออกแบบมาถูกต้องหรือดีแล้วอย่างไรก็ตาม แต่อาจยังไม่เพียงพอสำหรับผู้ใช้งานในยุคปัจจุบัน เพราะผู้ออกแบบหรือผู้ขายไม่ได้เป็นผู้ใช้งานเองโดยตรง ดังนั้นการออกแบบทุกส่วนจึงต้องคำนึงถึงผู้ซื้อซอฟท์แวร์หรือผู้ใช้งานด้วย ว่าสามารถนำไปใช้งานได้โดยง่ายหรือไม่ สำหรับ Forma แล้วถูกออกแบบมาให้สามารถ เรียนรู้ได้ง่าย Implement ได้ง่าย ใช้งานได้ง่าย ดูแลรักษาง่าย และสามารถ Modify เพิ่มเติมได้ง่ายอีกด้วย

นอกจาก Forma จะได้รับการออกแบบตามหลัก Software Engineering โดยผู้เชี่ยวชาญที่ศึกษามาโดยตรง จึงทำให้ซอฟท์แวร์มีโครงสร้างที่ทันสมัย ยืดหยุ่นและบำรุงรักษาง่ายแล้ว Forma ยังถูกออกแบบให้ไม่ผูกติดกับ Hardware หรือ Platform ของค่ายใดค่ายหนึ่ง ทำให้ไม่เป็นที่ยุ่งยากสำหรับลูกค้าที่มีความถนัดกับ Platform ใด Platform หนึ่ง และมีความเป็นอิสระอย่างเต็มที่ในการเลือกใช้เทคโนโลยี ที่เหมาะสมกับองค์กรของตน 
 
     

Copyright ©2003 โปรแกรมบัญชี.com


www.ProgramBunchee.com
บริการ : โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป ระบบบัญชี