โปรแกรมบัญชีโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
 

  GOOGLE SEARCH

     โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
     Accoffice
     WinSpeed
     CSmile
     ERP-Enterprise
     MyAccount
     CD-Organizer
     BusinessPlus-Payroll&Other
     STAR-ACC
     HR-Pro&Payroll
     POS-Pro
     CRM
     SCM
     JobCost
     KM
     ส่ง Fax ฟรี
     LINK
     กรมสรรพากร
     กระทรวงพาณิชย์
     กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
     สำนักงานประกันสังคม
     กระทรวงแรงงาน
     กรมสรรพสามิต
     SME Bank
     กระทรวง

 


  FORMA

Profile l คุณสมบัติ l ติดต่อ-สอบถาม


คือ คือซอฟท์แวร์ที่ทำให้เกิดการประสานของข้อมูลทั้งภายในบริษัทและระหว่างบริษัท ทำให้สามารถมองเห็นกิจกรรมภายในองค์กรได้แบบ Real Time SCM แบ่งเป็น 3 ระบบหลักคือ

 •      ระบบจัดการคำสั่งซื้อ (Order Management System : OMS
)
เป็นการจัดกลุ่มคำสั่งซื้อตามลูกค้า และลำดับความสำคัญแจกจ่ายสต็อกสินค้าตามแหล่งคลังสินค้า
และสร้างวันกำหนดส่งตามสัญญา
•      ระบบจัดการขนส่ง (Transportation Management System : TMS)
เป็นการรับคำสั่งซื้อจาก OMS เพื่อยืนยั นวันกำหนดส่ง กำหนดตัวผู้ขนส่งและสร้างตารางเวลาการรับสินค้าและจัดส่ง โดยก่อนที่จะส่งคำสั่งซื้อไปยังระบบการจัดคลังสินค้า เมื่อคำสั่งซื้อถูกส่งต่อไปก็สามารถเตรียมความพร้อมสำหรับการบรรจุหีบห่อและจัดส่งโดยทั่วไประบบ TMS จะสร้างเอกสารที่ประกบติดไปกับสินค้าจนถึงปลายทาง
•     ระบบจัดการคลังสินค้า (Warehouse Management System : WMS) เพื่อการรับสินค้าและบรรจุ
หีบห่อจริง รวมทั้งยังสามารถรับข้อมูลเกี่ยวกับการจัดส่งขาเข้าจาก TMS และสร้างการไหลลื่นของสินค้าเพื่อรับและผลักดันสต็อกสินค้าใหม่ออกไป
 FORMA ERP  l  TRD  l  SCM  l  CRM  l  EAM  l  HR  l  Payroll  l  mFORMA

 
 
     

Copyright ©2003 โปรแกรมบัญชี.com


www.ProgramBunchee.com
บริการ : โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป ระบบบัญชี