โปรแกรมบัญชีโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
 

  GOOGLE SEARCH

     โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
     Accoffice
     WinSpeed
     CSmile
     ERP-Enterprise
     MyAccount
     CD-Organizer
     BusinessPlus-Payroll&Other
     STAR-ACC
     HR-Pro&Payroll
     POS-Pro
     CRM
     SCM
     JobCost
     KM
     ส่ง Fax ฟรี
     LINK
     กรมสรรพากร
     กระทรวงพาณิชย์
     กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
     สำนักงานประกันสังคม
     กระทรวงแรงงาน
     กรมสรรพสามิต
     SME Bank
     กระทรวง

 


  โปรแกรมบัญชี FORMA

Profile l คุณสมบัติ l ติดต่อ-สอบถามระบบบัญชี FORMA ERP (Enterprise Resource Planning)
คือ ซอฟท์แวร์ ที่เชื่อมโยงระบบต่างๆขององค์กรเข้าด้วยกัน ทั้งระบบงานทางด้านบัญชีและการเงินที่เป็นส่วนแบ็คออฟฟิศ ระบบทรัพยากรบุคคล ระบบการผลิต

--------------------------------------------------------------------------------ระบบบัญชี FORMA TRD
คือ ซอฟท์แวร์ระบบบัญชีที่ออกแบบมาเพื่อผู้ใช้ที่เป็นนักบัญชีอย่างแท้จริง เพราะถูกต้องตามหลักภาษีและสรรพากรไทย มีความยืดหยุ่นสูง คล่องตัว

--------------------------------------------------------------------------------

ระบบบัญชี Forma SCM (Supply Chain Management)
คือซอฟท์แวร์ที่ทำให้เกิดการประสานของข้อมูลทั้งภายในบริษัทและระหว่างบริษัท ทำให้สามารถมองเห็นกิจกรรมภายในองค์กรได้แบบ Real Time

--------------------------------------------------------------------------------

ระบบบัญชี FORMA CRM (Forma Customer Relationship Management)
คือโปรแกรมที่รองรับงานทางด้านการตลาดขององค์กรธุรกิจ ซึ่งจะช่วยในการจัดเตรียมฐานข้อมูลให้พร้อมสำหรับวางแผนงานด้านการตลาด (Marketing Plan) วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาด

--------------------------------------------------------------------------------

ระบบบัญชี FORMA EAM (Forma Enterprise Asset Management)
เป็นซอฟท์แวร์ที่ช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถจัดการค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องจักร หรืออาจรวมไปถึงอุปกรณ์สำนักงานที่มีความสำคัญ อย่างมีประสิทธิภาพ

--------------------------------------------------------------------------------

ระบบบัญชี Forma HR (Human Resource)
โปรแกรมระบบเงินเดือนเพื่อช่วยในการจัดการเกี่ยวกับการคำนวณเงินเดือนพนักงาน คิดคำนวณภาษี ประกันสังคม กองทุนสำรองเลื้อยชีพ ฯลฯ ในองค์การตั้งแต่ขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่

--------------------------------------------------------------------------------

ระบบบัญชี Forma Pay Roll
โปรแกรมระบบเงินเดือนเพื่อช่วยในการจัดการเกี่ยวกับการคำนวณเงินเดือนพนักงาน คิดคำนวณภาษี ประกันสังคม กองทุนสำรองเลื้อยชีพ ฯลฯ ในองค์การตั้งแต่ขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่

--------------------------------------------------------------------------------

mForma
....เปลี่ยนโทรศัพท์มือถือของคุณให้เป็นคอมพิวเอตร์เคลื่อนที่
Turn your mobile phone to be mobile computer

--------------------------------------------------------------------------------

 
 
     

Copyright ©2003 โปรแกรมบัญชี.com


www.ProgramBunchee.com
บริการ : โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป ระบบบัญชี