โปรแกรมบัญชีโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
 

  GOOGLE SEARCH

     โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
     Accoffice
     WinSpeed
     CSmile
     ERP-Enterprise
     MyAccount
     CD-Organizer
     BusinessPlus-Payroll&Other
     STAR-ACC
     HR-Pro&Payroll
     POS-Pro
     CRM
     SCM
     JobCost
     KM
     ส่ง Fax ฟรี
     LINK
     กรมสรรพากร
     กระทรวงพาณิชย์
     กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
     สำนักงานประกันสังคม
     กระทรวงแรงงาน
     กรมสรรพสามิต
     SME Bank
     กระทรวง

 


  Crystal FORMULA

Profile l คุณสมบัติ l Download l ติดต่อ-สอบถาม


FORMULA AP
 

ระบบเจ้าหนี้ FORMULA AP เป็นระบบที่รองรับการทำงานขององค์กรที่มีการซื้อเชื่อทั้งซื้อสินค้าและบริการ ที่มีความซับซ้อน ในการ บริหารยอดหนี้ทั้งเรื่องการรับวางบิล การออกใบจ่ายเงิน และ ใบลดหนี้หรือใบคืนสินค้า (Credit Note) ซึ่งนอกจากจะ ชำระหนี้โดยเลือก Invoice ทั้งหมด ใบเดียว หรือ Invoice หลายใบ หรือตัดจ่ายหนี้บางส่วนทั้งจาก Invoice ใบเดียวหรือหลายใบ ได้แล้ว ยังสามารถชำระหนี้โดยสามารถบันทึกรายการ และพิมพ์ใบภาษีหัก ณ ที่จ่ายไปพร้อมกันได้, รองรับการจ่ายหนี้เกิน หรือขาดจากยอดเงินจริงได้

      นอกจากนี้ยังมี Report ตรวจสอบ และเพื่อการวิเคราะห์ต่างๆ เช่น การ์ดเจ้าหนี้, Aging Report ทั้งแบบสรุปและแบบละเอียดแยกแผนกแยกฝ่าย หรือแยกโครงการได้ โดยสามารถกำหนดช่วงวิเคราะห์อายุหนี้ได้ สามารถพิมพ์รายงานสรุปยอดหนี้สกุลเงินต่างประเทศ พร้อมทั้งสรุปผลต่าง กำไร-ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนกรณีที่มีการซื้อสินค้าหรือวัตถุดิบจากต่างประเทศได้ และสามารถเรียกดูรายงานการเคลื่อนไหวของเจ้าหนี้ทั้งในมุมเอกสารจริงและในมุมของนักบัญชีได้ ฯลฯFORMULA Super GL ระบบบัญชี

FORMULA AR ระบบลูกหนี้
FORMULA AP ระบบเจ้าหนี้
FORMULA PO ระบบจัดซื้อ
FORMULA SO ระบบงานขาย
FORMULA IC ระบบควบคุมสินค้าคงคลัง
FORMULA FA ระบบสินทรัพย์ถาวร
FORMULA CQ ระบบเช็คและเงินฝากธนาคาร

FORMULA Budget
FORMULA VAT
FORMULA Multi-Currency  
FORMULA Costing
FORMULA Consolidate
FORMULA Security
FORMULA Data Maintanable
FORMULA Management Information System
FORMULA Financial Analysis System
FORMULA Manufacturing


 
 
     

Copyright ©2003 โปรแกรมบัญชี.com


www.ProgramBunchee.com
บริการ : โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป ระบบบัญชี