โปรแกรมบัญชีโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
 

  GOOGLE SEARCH

     โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
     Accoffice
     WinSpeed
     CSmile
     ERP-Enterprise
     MyAccount
     CD-Organizer
     BusinessPlus-Payroll&Other
     STAR-ACC
     HR-Pro&Payroll
     POS-Pro
     CRM
     SCM
     JobCost
     KM
     ส่ง Fax ฟรี
     LINK
     กรมสรรพากร
     กระทรวงพาณิชย์
     กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
     สำนักงานประกันสังคม
     กระทรวงแรงงาน
     กรมสรรพสามิต
     SME Bank
     กระทรวง

 


  Crystal FORMULA

Profile l คุณสมบัติ l Download l ติดต่อ-สอบถาม


FORMULA AR
 

ระบบลูกหนี้ FORMULA AR เป็นระบบที่เชื่อมโยงข้อมูลระบบขาย (FORMULA AR) ซึ่งเหมาะสำหรับองค์กร ที่มีทั้งการขายเชื่อ เป็นปริมาณมาก มีความยุ่งยากในการบริหารลูกหนี้ ระบบ FORMULA AR สามารถสร้างเอกสารทั้งใบวางบิล ใบเสร็จ และ ใบลดหนี้หรือใบรับคืนสินค้า (Credit Note) และสามารถสร้างใบวางบิลอัตโนมัติและสามารถกำหนดรูป แบบเงื่อนไขการวางบิล ที่หลากหลาย สามารถเลือก Invoice ที่ต้องการจะรับชำระเพียงบางส่วน หรือทั้งใบ รับรองการชำระหนี้ ด้วยการชำระเงินที่ หลากหลาย เช่น เงินสด เช็คดร๊าฟ บัตรเครดิต LC (Letter of Credit) TT (Tranfer) ฯลฯ ได้ถึง 1,000 รายการ สามารถรับ ชำระหนี้ โดยบันทึกในรายการภาษีหัก ณ ที่จ่ายไปพร้อมกันได้

มี Report เพื่อการตรวจสอบและวิเคราะห์ที่หลากหลาย เช่น การ์ด ลูกหนี้, Aging Report ทั้งแบบสรุปและละเอียดแยกแผนก ฝ่ายหรือโครงการ โดยสามารถกำหนดช่วงในการวิเคราะห์อายุหนี้ได้, พิมพ์ Report สรุปกำไร-ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน ได้กรณีที่มีการขายสินค้า เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ-ส่งออก Report แสดงยอดหนี้ค้างชำระแยกตามชื่อลูกค้าได้ ฯลฯFORMULA Super GL ระบบบัญชี

FORMULA AR ระบบลูกหนี้
FORMULA AP ระบบเจ้าหนี้
FORMULA PO ระบบจัดซื้อ
FORMULA SO ระบบงานขาย
FORMULA IC ระบบควบคุมสินค้าคงคลัง
FORMULA FA ระบบสินทรัพย์ถาวร
FORMULA CQ ระบบเช็คและเงินฝากธนาคาร

FORMULA Budget
FORMULA VAT
FORMULA Multi-Currency  
FORMULA Costing
FORMULA Consolidate
FORMULA Security
FORMULA Data Maintanable
FORMULA Management Information System
FORMULA Financial Analysis System
FORMULA Manufacturing

 
 
     

Copyright ©2003 โปรแกรมบัญชี.com


www.ProgramBunchee.com
บริการ : โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป ระบบบัญชี