โปรแกรมบัญชีโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
 

  GOOGLE SEARCH

     โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
     Accoffice
     WinSpeed
     CSmile
     ERP-Enterprise
     MyAccount
     CD-Organizer
     BusinessPlus-Payroll&Other
     STAR-ACC
     HR-Pro&Payroll
     POS-Pro
     CRM
     SCM
     JobCost
     KM
     ส่ง Fax ฟรี
     LINK
     กรมสรรพากร
     กระทรวงพาณิชย์
     กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
     สำนักงานประกันสังคม
     กระทรวงแรงงาน
     กรมสรรพสามิต
     SME Bank
     กระทรวง

 


  Crystal FORMULA

Profile l คุณสมบัติ l Download l ติดต่อ-สอบถาม


FORMULA CQ
 

          ระบบเช็คและเงินฝากธนาคาร FORMULA CQ เป็นระบบที่ครอบคลุมเกี่ยวกับเช็คและเงินฝาก ซึ่งรองรับการทำเช็คล่วงหน้า (Posted Date Cheque) อันเป็นระบบการชำระเงินส่วนใหญ่ขององค์กรภายในประเทศไทย นอกจากนั้น FORMULA CQ ยังรองรับทั้งการพิมพ์เช็คออกจากเครื่องและการเขียนด้วยมือ เป็นระบบที่เชื่อมโยงทั้งระบบบัญชีแยกประเภทระบบลูกหนี้ และระบบเจ้าหนี้ สามารถบันทึกใบนำฝากเข้าธนาคาร (Payin Slip)ได้จากระบบโดยตรง และโปรแกรมจะช่วยลงบัญชีให้โดยอัตโนมัติ ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินเป็นอย่างมาก

          นอกจากนั้น ระบบ FORMULA CQ ยังมี Report เพื่อตรวจสอบ และวิเคราะห์ต่าง ๆอีกมากมาย เช่น รายงาน Outstanding Cheque, รายงานทะเบียนเช็ครับ-เช็คจ่ายเรียงตามวันที่ ในเช็ค / ตามเจ้าหนี้ / ลูกหนี้ / เลขที่ใบสั่งจ่าย รายงานเช็คมีปัญหา รายงานการเคลื่อนไหวของบัญชีธนาคาร (Bank Statement) สำหรับเพื่อการตรวจสอบหรือการทำกระทบยอด (Bank Reconcile) รายงาน Outstanding Cheque เป็นต้นFORMULA Super GL ระบบบัญชี

FORMULA AR ระบบลูกหนี้
FORMULA AP ระบบเจ้าหนี้
FORMULA PO ระบบจัดซื้อ
FORMULA SO ระบบงานขาย
FORMULA IC ระบบควบคุมสินค้าคงคลัง
FORMULA FA ระบบสินทรัพย์ถาวร
FORMULA CQ ระบบเช็คและเงินฝากธนาคาร

FORMULA Budget
FORMULA VAT
FORMULA Multi-Currency  
FORMULA Costing
FORMULA Consolidate
FORMULA Security
FORMULA Data Maintanable
FORMULA Management Information System
FORMULA Financial Analysis System
FORMULA Manufacturing

 
 
     

Copyright ©2003 โปรแกรมบัญชี.com


www.ProgramBunchee.com
บริการ : โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป ระบบบัญชี