โปรแกรมบัญชีโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
 

  GOOGLE SEARCH

     โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
     Accoffice
     WinSpeed
     CSmile
     ERP-Enterprise
     MyAccount
     CD-Organizer
     BusinessPlus-Payroll&Other
     STAR-ACC
     HR-Pro&Payroll
     POS-Pro
     CRM
     SCM
     JobCost
     KM
     ส่ง Fax ฟรี
     LINK
     กรมสรรพากร
     กระทรวงพาณิชย์
     กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
     สำนักงานประกันสังคม
     กระทรวงแรงงาน
     กรมสรรพสามิต
     SME Bank
     กระทรวง

 


  Crystal FORMULA

Profile l คุณสมบัติ l Download l ติดต่อ-สอบถาม


FORMULA Multi-currency
 

ระบบ Multi-Currency รองรับสกุลเงินต่างประเทศได้ไม่จำกัดสกุลเงิน

สามารถบันทึกสกุลเงินและอัตราแลกเปลี่ยนใน Invoice ซื้อ/ขาย โปรแกรมคำนวณอัตราแลกเปลี่ยนและลงบัญชีให้อัตโนมัติ สกุลเงินและอัตราแลกเปลี่ยน ณ ปัจจุบันจะขึ้นมาอัตโนมัติตามที่กำหนดไว้ที่รหัสลูกหนี้และเจ้าหนี้ เมื่อทำการบันทึก

สามารถบันทึกมูลค่าต้นทุนส่วนเพิ่มได้ (เช่น ค่าระวางสินค้า ค่าขนส่ง)

สามารถพิมพ์รายงานการ์ดเจ้าหนี้ เปรียบเทียบอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินและเงินบาท กำไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนในรายงานเดียวกันได้

สามารถบันทึกสกุลเงินและอัตราเปลี่ยน ณ วันที่รับชำระหนี้ หรือจ่ายชำระหนี้ โปรแกรมจะคำนวณกำไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนให้อัตโนมัติ

สามารถพิมพ์รายงานการรับชำระหนี้และจ่ายค่าชำระหนี้ เปรียบเทียบอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินและเงินบาท กำไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน ในรายงานเดียวกันได้

สามารถทำ Revalue ประเมินสภาพหนี้แต่ละงวดบัญชีหรือทำการยกเลิก Revalue ที่เคยทำแล้วได้ สามารถกำหนดและเปลี่ยนแปลงสกุลเงิน ที่รหัสลูกหนี้และเจ้าหนี้ ได้ที่หน้าจอบันทึก

ทำ Revalue ได้ไม่จำกัดครั้งและ POST GL ให้อัตโนมัติ

 FORMULA Super GL ระบบบัญชี

FORMULA AR ระบบลูกหนี้
FORMULA AP ระบบเจ้าหนี้
FORMULA PO ระบบจัดซื้อ
FORMULA SO ระบบงานขาย
FORMULA IC ระบบควบคุมสินค้าคงคลัง
FORMULA FA ระบบสินทรัพย์ถาวร
FORMULA CQ ระบบเช็คและเงินฝากธนาคาร

FORMULA Budget
FORMULA VAT
FORMULA Multi-Currency  
FORMULA Costing
FORMULA Consolidate
FORMULA Security
FORMULA Data Maintanable
FORMULA Management Information System
FORMULA Financial Analysis System
FORMULA Manufacturing

 
 
     

Copyright ©2003 โปรแกรมบัญชี.com


www.ProgramBunchee.com
บริการ : โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป ระบบบัญชี