โปรแกรมบัญชีโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
 

  GOOGLE SEARCH

     โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
     Accoffice
     WinSpeed
     CSmile
     ERP-Enterprise
     MyAccount
     CD-Organizer
     BusinessPlus-Payroll&Other
     STAR-ACC
     HR-Pro&Payroll
     POS-Pro
     CRM
     SCM
     JobCost
     KM
     ส่ง Fax ฟรี
     LINK
     กรมสรรพากร
     กระทรวงพาณิชย์
     กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
     สำนักงานประกันสังคม
     กระทรวงแรงงาน
     กรมสรรพสามิต
     SME Bank
     กระทรวง

 


  Crystal FORMULA

Profile l คุณสมบัติ l Download l ติดต่อ-สอบถาม


FORMULA FA
 

          ระบบทรัพย์สินถาวรและค่าเสื่อม FORMULA FA เป็นระบบการคิดคำนวณค่าเสื่อมสินทรัพย์ถาวร ที่เน้นความสะดวกสบาย สำหรับ Users  และเป็นระบบที่ถูกออกแบบให้มีความละเอียดสูงในการคำนวณค่าเสื่อม ซึ่งคำนวณได้ละเอียดถึงระดับวัน จึงเป็นการคำนวณค่าเสื่อมตามจริงได้อย่างถูกต้อง ไม่ว่าจะเป็นปีที่มี 365 หรือ 366 วัน อีกทั้งสามารถที่จะแก้ไขรหัสสินทรัพย์ ทุกอย่างได้โดยใช้เวลาเพียงเสี้ยววินาที ไม่ว่าจะมีปริมาณข้อมูลมากมายเพียงใด นับเป็นความคล่อง ตัวอย่างยิ่งในการออกแบบ รหัสสินทรัพย์ ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลัง

     FORMULA FA มีการเชื่อมโยงกับระบบบัญชีแยกประเภท FORMULA SUPER GL ดังนั้นหลังจากการคำนวณค่าเสื่อมแล้วระบบจะทำการลงบัญชีให้โดยอัตโนมัติ นอกจากนั้นกรณีสินทรัพย์มีการซ่อมบำรุง หรือเพิ่มค่าของสินทรัพย์ ระบบสามารถเพิ่มมูลค่าในสินทรัพย์เดิมนั้น เพื่อคำนวณค่าเสื่อมในงวดถัดไปได้

      สามารถเก็บประวัติการซ่อมบำรุงสินทรัพย์และบันทึกค่าซ่อมบำรุงเพื่อคิดค่าเสื่อมได้และการคำนวณค่าเสื่อม สามารถคำนวณได้ทั้งแบบเส้นตรง (Straight line) และแบบลดน้อยถอยลง (Declined) ซึ่งสามารถคิดค่าเสื่อมแยกตามหน่วยงานที่ใช้สินทรัพย์นั้น ๆได้


FORMULA Super GL ระบบบัญชี

FORMULA AR ระบบลูกหนี้
FORMULA AP ระบบเจ้าหนี้
FORMULA PO ระบบจัดซื้อ
FORMULA SO ระบบงานขาย
FORMULA IC ระบบควบคุมสินค้าคงคลัง
FORMULA FA ระบบสินทรัพย์ถาวร
FORMULA CQ ระบบเช็คและเงินฝากธนาคาร

FORMULA Budget
FORMULA VAT
FORMULA Multi-Currency  
FORMULA Costing
FORMULA Consolidate
FORMULA Security
FORMULA Data Maintanable
FORMULA Management Information System
FORMULA Financial Analysis System
FORMULA Manufacturing

 
 
     

Copyright ©2003 โปรแกรมบัญชี.com


www.ProgramBunchee.com
บริการ : โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป ระบบบัญชี