โปรแกรมบัญชีโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
 

  GOOGLE SEARCH

     โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
     Accoffice
     WinSpeed
     CSmile
     ERP-Enterprise
     MyAccount
     CD-Organizer
     BusinessPlus-Payroll&Other
     STAR-ACC
     HR-Pro&Payroll
     POS-Pro
     CRM
     SCM
     JobCost
     KM
     ส่ง Fax ฟรี
     LINK
     กรมสรรพากร
     กระทรวงพาณิชย์
     กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
     สำนักงานประกันสังคม
     กระทรวงแรงงาน
     กรมสรรพสามิต
     SME Bank
     กระทรวง

 


  Crystal FORMULA

Profile l คุณสมบัติ l Download l ติดต่อ-สอบถาม


FORMULA IC
 

          ระบบควบคุมสินค้าคงคลัง FORMULA IC ความยืดหยุ่นสูง สามารถรองรับการกำหนดคลังสินค้าได้ถึง 40,000 คลัง ในแต่ละ บริษัทและแต่ละสาขา สามารถรองรับ ทั้งสินค้าสำเร็จรูป วัสดุสิ้นเปลือง และวัตถุดิบสำหรับการผลิต สามารถสร้าง สินค้าเป็นชุด เมื่อทำการขายหรือเบิกสินค้าเป็นชุดระบบจะทำการตัดสต็อครายการที่เป็นส่วนประกอบให้อย่างถูกต้อง

                   การคิดคำนวณต้นทุนทางบัญชีสามารถรองรับได้ถึง 4 แบบ คือ
                        1. แบบต้นทุนถัวเฉลี่ย (Weighted Average)
                        2. แบบเข้าก่อน-ออกก่อน (FIFO : First-In Frist-Out)
                        3. ต้นทุน Specific แบบระบุ LOT
                        4. ต้นทุน Specific แบบระบุ Serial

      สามารถบันทึกรายการของงวดปัจจุบันได้เลย ไม่ต้องรอบันทึกข้อมูลสินค้ายกมาก่อน ซึ่งสามารถบันทึกภายหลังได้ โดยจะยังคงได้ต้นทุนสินค้าที่ถูกต้องทั้งแบบต้นทุนถัวเฉลี่ยและ FIFO รองรับการขายสินค้าเป็น LOT และเป็น Serial Number, รองรับการปรับเพิ่ม-ลดยอดสินค้าคงคลังได้ กรณีสินค้าสูญหายหรือชำรุด มี Report เพื่อการตรวจสอบและวิเคราะห์เกี่ยวกับสินค้าคงคลังและวัตถุดิบต่าง ๆ เช่น รายงานสถานะสินค้าคงคลังและรายงานสินค้าที่ไม่มีการขายหรือที่ไม่มีการเคลื่อนไหว พิมพ์ Rrice list, พิมพ์รายงานสินค้าที่ถึงจุดสั่งซื้อ (Reorder) หรือสินค้าที่ถึงจุด Safty Stock เพื่อเตือนให้ทราบว่าต้องซื้อสินค้าตัวใดเข้ามา เพื่อให้การขายหรือการผลิตเป็นไปได้อย่างต่อเนื่อง สามารถทำใบรับสินค้าสำเร็จรูปการผลิต และรับสินค้าจากการผลิตโดยอัตโนมัติ ( กรณีใช้ FORMULA EMS และเชื่อมโยงกับระบบผลิต FORMULA PMS ) รองรับการเบิก / การคืนวัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองแยกตามแผนก ฝ่าย หรือโครงการ พร้อมรายงานต่างๆ เพื่อการตรวจสอบFORMULA Super GL ระบบบัญชี

FORMULA AR ระบบลูกหนี้
FORMULA AP ระบบเจ้าหนี้
FORMULA PO ระบบจัดซื้อ
FORMULA SO ระบบงานขาย
FORMULA IC ระบบควบคุมสินค้าคงคลัง
FORMULA FA ระบบสินทรัพย์ถาวร
FORMULA CQ ระบบเช็คและเงินฝากธนาคาร

FORMULA Budget
FORMULA VAT
FORMULA Multi-Currency  
FORMULA Costing
FORMULA Consolidate
FORMULA Security
FORMULA Data Maintanable
FORMULA Management Information System
FORMULA Financial Analysis System
FORMULA Manufacturing

 
 
     

Copyright ©2003 โปรแกรมบัญชี.com


www.ProgramBunchee.com
บริการ : โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป ระบบบัญชี