โปรแกรมบัญชีโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
 

  GOOGLE SEARCH

     โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
     Accoffice
     WinSpeed
     CSmile
     ERP-Enterprise
     MyAccount
     CD-Organizer
     BusinessPlus-Payroll&Other
     STAR-ACC
     HR-Pro&Payroll
     POS-Pro
     CRM
     SCM
     JobCost
     KM
     ส่ง Fax ฟรี
     LINK
     กรมสรรพากร
     กระทรวงพาณิชย์
     กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
     สำนักงานประกันสังคม
     กระทรวงแรงงาน
     กรมสรรพสามิต
     SME Bank
     กระทรวง

 


  Crystal FORMULA

Profile l คุณสมบัติ l Download l ติดต่อ-สอบถาม


FORMULA Management Information System
 

ระบบ Management Information System (MIS) คุณสมบัติและความสามารถของระบบ MIS

เป็นระบบงานด้านข้อมูลสารสนเทศที่ให้กับผู้บริหารเพื่อช่วยใน
การตัดสินใจ

รวบรวมรายงานที่จำเป็นสำหรับผู้บริหารอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้บริหารสามารถดูทั้งรายงานแบบสรุป รายงานแบบแจกแจง รายงานต่าง ๆ ได้

จัดเป็นหมวดหมู่ดังต่อไปนี้

ระบบบริหารงานซื้อ Purchase Management
ระบบบริหารงานขาย Sale Management
ระบบบริหารลูกหนี้ AR Management
ระบบบริหารเจ้าหนี้ AP Management
ระบบบริหารสินทรัพย์ FA Management
ระบบบริหารงานสินค้าคงคลัง IC Management
ระบบบริหารงานเช็คและธนาคาร Cheque & Bank Management
ระบบบริหารงานบัญชี General Jounal Mangement

 


FORMULA Super GL ระบบบัญชี

FORMULA AR ระบบลูกหนี้
FORMULA AP ระบบเจ้าหนี้
FORMULA PO ระบบจัดซื้อ
FORMULA SO ระบบงานขาย
FORMULA IC ระบบควบคุมสินค้าคงคลัง
FORMULA FA ระบบสินทรัพย์ถาวร
FORMULA CQ ระบบเช็คและเงินฝากธนาคาร

FORMULA Budget
FORMULA VAT
FORMULA Multi-Currency  
FORMULA Costing
FORMULA Consolidate
FORMULA Security
FORMULA Data Maintanable
FORMULA Management Information System
FORMULA Financial Analysis System
FORMULA Manufacturing

 
 
     

Copyright ©2003 โปรแกรมบัญชี.com


www.ProgramBunchee.com
บริการ : โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป ระบบบัญชี