โปรแกรมบัญชีโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
 

  GOOGLE SEARCH

     โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
     Accoffice
     WinSpeed
     CSmile
     ERP-Enterprise
     MyAccount
     CD-Organizer
     BusinessPlus-Payroll&Other
     STAR-ACC
     HR-Pro&Payroll
     POS-Pro
     CRM
     SCM
     JobCost
     KM
     ส่ง Fax ฟรี
     LINK
     กรมสรรพากร
     กระทรวงพาณิชย์
     กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
     สำนักงานประกันสังคม
     กระทรวงแรงงาน
     กรมสรรพสามิต
     SME Bank
     กระทรวง

 


  Crystal FORMULA

Profile l คุณสมบัติ l Download l ติดต่อ-สอบถาม


FORMULA PO
 

          ระบบจัดซื้อ FORMULA PO เป็นระบบที่รองรับงานด้านการจัดซื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถสร้างเอกสารใบขอซื้อ ใบสั่งซื้อ และใบรับสินค้า เป็นต้น สามารถรองรับทั้งธุรกิจซื้อมาขายไป ธุรกิจบริการ และธุรกิจรับฝากขาย ใช้ได้ทั้งธุรกิจที่เสีย ภาษี มูลค่าเพิ่ม 7% และผู้เสียภาษีแบบเหมาจ่าย หรือ ธุรกิจที่ได้รับการยกเว้นภาษี

          ระบบ FORMULA PO ยังช่วยเก็บประวัติการซื้อได้อย่างละเอียด ไม่ว่าจะเป็นตามสินค้ากลุ่มสินค้า หรือผู้ขายสามารถ ตรวจสอบสินค้าค้างรับจาก Suppliers สามารถรับสินค้าทั้งแบบ Patial และแบบเกินจำนวน ทั้งแบบของแถมและไม่ใช่ของแถม สามารถระบุ Serial Number และ LOT ของสินค้าทั้งในใบสั่งซื้อและใบรับสินค้า หรือแม้กระทั่งส่วนลดเป็นชั้นๆ ที่ได้รับจาก Suppliers ทั้งในแต่ละรายสินค้าและจากใบสั่งซื้อทั้งใบ

         นอกจากนั้นถ้ามีการสั่งซื้อสินค้า หรือวัตถุดิบจากต่างประเทศก็สามารถรองรับในเรื่องของสกุลเงินต่างๆ ได้ไม่จำกัดสกุลเงินโดยลูกค้าสามารถเพิ่มสกุลเงินได้เองโดยง่าย และสามารถเพิ่มเติมต้นทุนเพิ่มเติมในสินค้าที่ทราบต้นทุนในภายหลัง เช่น ค่าเดินพิธีการและค่าขนส่ง เป็นต้น โดยระบบจะทำการคำนวณย้อนหลัง ให้สินค้านั้นมีต้นทุนที่ถูกต้อง นอกจากนั้นยังสามารถพิมพ์รายงานตรวจความถูกต้องได้และสั่งพิมพ์รายงานเพื่อการวิเคราะห์ (Analytical Report) ต่างๆ มากมายสำหรับผู้บริหารเพื่อช่วยในการตัดสินใจ และการจัดการด้านการสั่งซื้อสินค้า และวัตถุดิบได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว


 

FORMULA Super GL ระบบบัญชี

FORMULA AR ระบบลูกหนี้
FORMULA AP ระบบเจ้าหนี้
FORMULA PO ระบบจัดซื้อ
FORMULA SO ระบบงานขาย
FORMULA IC ระบบควบคุมสินค้าคงคลัง
FORMULA FA ระบบสินทรัพย์ถาวร
FORMULA CQ ระบบเช็คและเงินฝากธนาคาร

FORMULA Budget
FORMULA VAT
FORMULA Multi-Currency  
FORMULA Costing
FORMULA Consolidate
FORMULA Security
FORMULA Data Maintanable
FORMULA Management Information System
FORMULA Financial Analysis System
FORMULA Manufacturing

 
 
     

Copyright ©2003 โปรแกรมบัญชี.com


www.ProgramBunchee.com
บริการ : โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป ระบบบัญชี