โปรแกรมบัญชีโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
 

  GOOGLE SEARCH

     โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
     Accoffice
     WinSpeed
     CSmile
     ERP-Enterprise
     MyAccount
     CD-Organizer
     BusinessPlus-Payroll&Other
     STAR-ACC
     HR-Pro&Payroll
     POS-Pro
     CRM
     SCM
     JobCost
     KM
     ส่ง Fax ฟรี
     LINK
     กรมสรรพากร
     กระทรวงพาณิชย์
     กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
     สำนักงานประกันสังคม
     กระทรวงแรงงาน
     กรมสรรพสามิต
     SME Bank
     กระทรวง

 


  HR-Pro  : Organization Chart

Profile l คุณสมบัติ l การบริการ l ราคา l ติดต่อ-สอบถาม


HR-Pro : โปรแกรมบริหารทรัพยากรมนุษย์ เพื่อประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคล

โปรแกรมบัญชี HR-Pro : โปรแกรม ระบบบัญชี HRระบบโปรแกรม HR-Pro


คุณสมบัติทั่วไป / จุดเด่น
Organization Chart
Personnel
Payroll System
Time Attendance System
Training System
Welfare System

 Organization Chartเป็นระบบสำหรับกำหนดข้อมูลเบื้องต้นของบริษัท เป็นระบบแรกที่ต้องกำหนดก่อนระบบอื่น ๆ เพื่อนำไปใช้ในระบบต่าง ๆ ซึ่งสามารถกำหนดสาขา ฝ่าย แผนก ตำแหน่งของพนักงานได้ไม่จำกัด บันทึก Job Description ของแต่ละตำแหน่งอย่างละเอียด กำหนดรายการรายได้ รายการหัก ประเภท OT ประเภทการลาได้ไม่จำกัด ทั้งนี้หลังจากที่กำหนดแล้วโปรแกรมจะเก็บข้อมูลเพื่อนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้กับระบบอื่น ๆ ต่อไป

คุณสมบัติของระบบ :

  • สามารถจัดโครงสร้างและแสดงแผนผังของบริษัทได้
  • สามารถกำหนดรหัสสาขา  รหัสฝ่าย  รหัสแผนก  รหัสตำแหน่งของพนักงานได้ไม่จำกัด
  • สามารถบันทึก Job Description ของแต่ตำแหน่งอย่างละเอียด
  • สามารถกำหนดคุณสมบัติพนักงานที่จะเลื่อนตำแหน่งโดยละเอียด
  • สามารถกำหนดคุณสมบัติตำแหน่งงานได้อย่างละเอียด
  • สามารถกำหนดรายการรายได้ รายการหักได้ไม่จำกัด
  • สามารถกำหนดประเภท OT ได้ไม่จำกัดรูปแบบ
  • สามารถกำหนดประเภทการลาได้ไม่จำกัด

 

 
 
     

Copyright ©2003 โปรแกรมบัญชี.com


www.ProgramBunchee.com
บริการ : โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป ระบบบัญชี