โปรแกรมบัญชีโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
 

  GOOGLE SEARCH

     โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
     Accoffice
     WinSpeed
     CSmile
     ERP-Enterprise
     MyAccount
     CD-Organizer
     BusinessPlus-Payroll&Other
     STAR-ACC
     HR-Pro&Payroll
     POS-Pro
     CRM
     SCM
     JobCost
     KM
     ส่ง Fax ฟรี
     LINK
     กรมสรรพากร
     กระทรวงพาณิชย์
     กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
     สำนักงานประกันสังคม
     กระทรวงแรงงาน
     กรมสรรพสามิต
     SME Bank
     กระทรวง

 


  HR-Pro  : Payroll System

Profile l คุณสมบัติ l การบริการ l ราคา l ติดต่อ-สอบถาม


HR-Pro : โปรแกรมบริหารทรัพยากรมนุษย์ เพื่อประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคล

โปรแกรมบัญชี HR-Pro : โปรแกรม ระบบบัญชี HRระบบโปรแกรม HR-Pro


คุณสมบัติทั่วไป / จุดเด่น
Organization Chart
Personnel
Payroll System
Time Attendance System
Training System
Welfare System

 Payroll Systemเป็นระบบที่ใช้สำหรับทำการประมวลผลเงินเดือนและค่าแรง ( รายได้ / รายหัก ) ที่จ่ายให้กับพนักงานเพื่อคำนวณเงินเดือน / ค่าแรงรายวัน / ค่าแรงรายชั่วโมง / ค่าแรงงานเหมา บันทึกรายได้ รายการหัก และ ค่าล่วงเวลา คำนวณภาษีแบบหัก ณ ที่จ่าย ประกันสังคม หลังจากที่ทำการประมวลผลเงินเดือนแล้ว สามารถบันทึกข้อมูลลงแผ่นดิสก์ส่งธนาคาร หากมีการจ่ายเงินเดือนผ่านธนาคาร สามารถบันทึกข้อมูลลงแผ่นดิสก์ส่งสำนักงานประกันสังคม สามารถบันทึกข้อมูล ภงด. 1 ภงด. 1ก ลงแผ่นดิสก์ส่งสรรพากรได้ สามารถพิมพ์รายงานสรุปเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา และค่าใช้จ่ายอื่นๆเพื่อลงบัญชีได้และสามารถพิมพ์หนังสือรับรองเงินเดือน หรือหนังสือรับรองการผ่านงานได้พร้อมทั้งสามารถเก็บยอดสะสม รายได้ รายหัก รวมทั้งวันลา ขาด สาย ของพนักงานทุกงวดไว้ทั้งปี


คุณสมบัติของระบบ :

 • สามารถคำนวณภาษีแบบหัก  ณ ที่จ่าย หรือแบบไม่คิดภาษี
 • สามารถกำหนดอัตราค่าลดหย่อน อัตราภาษี  ประกันสังคมได้เองเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
 • สามารถลงเวลาการทำงานล่วงเวลา  เพื่อคำนวณค่าล่วงเวลา OT ได้
 • สามารถกำหนดงวดการจ่ายเงินได้ทั้งงวดประจำอาทิ เช่น งวดรายเดือน, รายสัปดาห์และเป็นการจ่ายงวด พิเศษ เช่น ออกโบนัสครึ่งปี เป็นต้น
 • สามารถกำหนดรายรับประจำอื่นๆที่มี เช่น ค่าครองชีพ  เงินเพิ่มพิเศษ ค่าตำแหน่ง
 • สามารถกำหนดรายได้  รายการหักได้ไม่จำกัด
 • สามารถบันทึกรายได้ รายการหัก และ OT เป็นกลุ่มได้
 • สามารถกำหนดรายได้ รายการใดคิดภาษีหรือไม่คิดภาษี
 • สามารถกำหนดกฎเกณฑ์การจ่ายโบนัส
 • สามารถกำหนดเกณฑ์การหักภาษี ณ ที่จ่าย  ประกันสังคม
 • สามารถกำหนดรายการหักเงินเป็นครั้งคราว เช่น การลงโทษโดยการหักเงิน
 • สามารถกำหนดนโยบายการปัดเศษสตางค์  การปัดเศษเวลาได้
 • สามารถจะกำหนดงวดที่จะหักเงินประกันสังคมได้เอง
 • สามารถจะกำหนดงวดที่จะหักเงินค่าประกันตัวพนักงานได้เอง
 • สามารถจะกำหนดงวดที่จะหักเงินกู้ยืมได้เอง
 • สามารถกำหนดงวดคำนวณเงินได้  เงินหักพิเศษ แยกจากงวดคำนวณเงินเดือนได้
 • สามารถทำการตรวจสอบผลการคำนวณในแต่ละงวดได้โดยทันที  โดยจะมีรายละเอียดแจกแจงให้ทราบทั้งหมด
 • สามารถแก้ไขข้อมูลที่คำนวณแล้ว และทำการคำนวณให้ใหม่ได้ทันที
 • สามารถคำนวณภาษีได้ 2 แบบ คือ แบบ 12 คูณตลอด และแบบสะสม  หรือจะเป็นการคำนวณภาษีที่จ่ายให้ครั้งเดียว
 • สามารถกำหนดการจ่ายเงินเป็นเงินสดและการจ่ายเงินผ่านธนาคารของพนักงาน
 • สามารถกำหนดการปรับอัตราเงินเดือนและค่าจ้างแรงงานได้
 • สามารถกำหนดงวดการจ่ายเงินเดือนและค่าแรงได้สูงสุด 60 งวดต่อปี
 • สามารถกำหนดอัตราค่าล่วงเวลาได้ถึง 5 อัตราหรือจะเลือกจ่ายค่าล่วงเวลาเป็นจำนวนเงินตามที่ต้องการ
 • สามารถบันทึกข้อมูลลงแผ่นดิสก์ส่งธนาคาร  หากมีการจ่ายเงินเดือนผ่านธนาคาร
 • สามารถบันทึกข้อมูลลงแผ่นดิสก์ส่งสำนักงานประกันสังคม <
 • สามารถบันทึกขอมูล ภงด 1 , ภงด 1ก ลงแผ่นดิสก์ส่งสรรพากรได้
 • สามารถพิมพ์หนังสือรับรองเงินเดือน หรือหนังสือรับรองการผ่านงานได้
 • สามารถเก็บยอดสะสม  รายได้  รายหัก รวมทั้งวันลา ขาด สาย ของพนักงานทุกงวดไว้ทั้งปี
 • สามารถพิมพ์รายงานสรุปเงินเดือน  ค่าจ้าง  ค่าล่วงเวลา และค่าใช้จ่ายอื่นๆเพื่อลงบัญชีได้
 • สามารถเลือกประมวลผลหรือคำนวณรายได้  รายการหักของเงินเดือนของพนักงานทั้งหมด  พนักงานบาง
 • ส่วนหรือเฉพาะกลุ่มบุคคลได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งจนกว่าจะมีการปิดงวดการจ่ายเงิน  ระบบจะทำการเปลี่ยน
 • งวดการจ่ายเงินโดยอัตโนมัติ

 

 
 
     

Copyright ©2003 โปรแกรมบัญชี.com


www.ProgramBunchee.com
บริการ : โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป ระบบบัญชี