โปรแกรมบัญชีโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
 

  GOOGLE SEARCH

     โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
     Accoffice
     WinSpeed
     CSmile
     ERP-Enterprise
     MyAccount
     CD-Organizer
     BusinessPlus-Payroll&Other
     STAR-ACC
     HR-Pro&Payroll
     POS-Pro
     CRM
     SCM
     JobCost
     KM
     ส่ง Fax ฟรี
     LINK
     กรมสรรพากร
     กระทรวงพาณิชย์
     กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
     สำนักงานประกันสังคม
     กระทรวงแรงงาน
     กรมสรรพสามิต
     SME Bank
     กระทรวง

 


  โปรแกรมบัญชี HR-Pro  : Personnel

Profile l คุณสมบัติ l การบริการ l ราคา l ติดต่อ-สอบถาม


HR-Pro : โปรแกรมบริหารทรัพยากรมนุษย์ เพื่อประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคล

โปรแกรมบัญชี HR-Pro : โปรแกรม ระบบบัญชี HRระบบบัญชี โปรแกรม HR-Pro

คุณสมบัติทั่วไป / จุดเด่น
Organization Chart
Personnel
Payroll System
Time Attendance System
Training System
Welfare System

 ระบบบัญชี Personnelเป็นระบบที่ช่วยในการจัดเก็บข้อมูลทะเบียนประวัติของพนักงานหลังจากที่กำหนดโครงสร้างต่างๆ ขององค์กรเสร็จแล้วก็จะนำข้อมูลต่างๆที่กำหนดมาบันทึกประวัติของพนักงานโดยละเอียด เช่น ประวัติการศึกษาประสบการณ์การทำงาน โรคประจำตัวข้อมูลทางครอบครัว บุคคลค้ำประกัน ข้อมูลรายได้/รายหัก ความสามารถ สถานะภาพส่วนตัว ค่าลดหย่อนประกันสังคม/สะสมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่อยู่อาศัย ประวัติการศึกษาและข้อมูลอื่น ๆ เช่น สัญญาจ้าง สัญญาค้ำประกัน ผลงานดีเด่น การกระทำความผิดและโทษทางวินัย การพักงานตลอดจนการบันทึกการลาออกเกษียณของพนักงาน


คุณสมบัติของระบบ :

 • สามารถเก็บประวัติของพนักงานได้โดยละเอียด เช่น ประวัติการศึกษา , ประสบการณ์การทำงาน , โรคประจำตัวข้อมูลทางครอบครัว, บุคคลค้ำประกัน, ข้อมูลรายได้/รายหัก, ความสามารถ, สถานะภาพส่วนตัว,ค่าลดหย่อน, ประกันสังคม/สะสมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,  ที่อยู่อาศัย, รายได้ ประวัติการรักษาพยาบาล และข้อมูลอื่นๆ
 • สามารถบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับสัญญาจ้าง , สัญญาการค้ำประกัน
 • สามารถบันทึกการปรับตำแหน่ง และเงินเดือน เป็นกลุ่มได้
 • สามารถกำหนดประเภทพนักงานเป็นพนักงานประเภทเงินเดือน, ค่าแรงรายวัน, ค่าแรงรายชั่วโมง
 • สามารถบันทึกผลงานดีเด่น หรือการทำผิดทางวินัย / ลงโทษของพนักงาน
 • สามารถบันทึกการพักงานพนักงาน และการยกเลิกการพักงาน
 • สามารถเก็บแฟ้มประวัติพนักงานรายวัน , ประจำหรือทดลองงาน
 • สามารถพิมพ์รายงานทะเบียนลูกจ้างตามกฎกระทรวงมหาดไทยได้
 • สามารถกำหนดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของพนักงานได้
 • สามารถพิมพ์รายงานประวัติพนักงาน ที่มีรูปภาพของพนักงานได้
 • สามารถบันทึกการลาออก / เกษียณ ของพนักงาน

 

 
 
     

Copyright ©2003 โปรแกรมบัญชี.com


www.ProgramBunchee.com
บริการ : โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป ระบบบัญชี