โปรแกรมบัญชีโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
 

  GOOGLE SEARCH

     โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
     Accoffice
     WinSpeed
     CSmile
     ERP-Enterprise
     MyAccount
     CD-Organizer
     BusinessPlus-Payroll&Other
     STAR-ACC
     HR-Pro&Payroll
     POS-Pro
     CRM
     SCM
     JobCost
     KM
     ส่ง Fax ฟรี
     LINK
     กรมสรรพากร
     กระทรวงพาณิชย์
     กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
     สำนักงานประกันสังคม
     กระทรวงแรงงาน
     กรมสรรพสามิต
     SME Bank
     กระทรวง

 


  HR-Pro

Profile l คุณสมบัติ l การบริการ l ราคา l ติดต่อ-สอบถาม


 

รหัสสินค้า

รายการ

จำนวน

หน่วย

ราคาต่อหน่วย

จำนวนเงิน

E-HR-Pro

Human Resourec System

1

ชุด

  20,000.00

     20,000.00
  Organization Chart        
  Personnel        
  Payroll System        
  Welfare System

1

ชุด

      10,000.00      10,000.00
  Time Attendance System

1

ชุด

      15,000.00      15,000.00
  Training System

1

ชุด

        5,000.00        5,000.00
  System Lan (Client/Sever)

1

ชุด

      10,000.00      10,000.00
 หมายเหตุ      

รวมเงิน

 60,000.00

             ราคานี้เสนอเฉพาะ Application ไม่รวม Database SQL 

ภาษีมูลค่าเพิ่ม  7 %

   4,200.00

(ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้)

จำนวนเงินทั้งสิ้น

 64,200.00

 
 
     

Copyright ©2003 โปรแกรมบัญชี.com


www.ProgramBunchee.com
บริการ : โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป ระบบบัญชี