โปรแกรมบัญชีโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
 

  GOOGLE SEARCH

     โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
     Accoffice
     WinSpeed
     CSmile
     ERP-Enterprise
     MyAccount
     CD-Organizer
     BusinessPlus-Payroll&Other
     STAR-ACC
     HR-Pro&Payroll
     POS-Pro
     CRM
     SCM
     JobCost
     KM
     ส่ง Fax ฟรี
     LINK
     กรมสรรพากร
     กระทรวงพาณิชย์
     กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
     สำนักงานประกันสังคม
     กระทรวงแรงงาน
     กรมสรรพสามิต
     SME Bank
     กระทรวง

 


  HR-Pro  : Time Attendance System

Profile l คุณสมบัติ l การบริการ l ราคา l ติดต่อ-สอบถาม


HR-Pro : โปรแกรมบริหารทรัพยากรมนุษย์ เพื่อประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคล

โปรแกรมบัญชี HR-Pro : โปรแกรม ระบบบัญชี HRระบบโปรแกรม HR-Pro


คุณสมบัติทั่วไป / จุดเด่น
Organization Chart
Personnel
Payroll System
Time Attendance System
Training System
Welfare System

 Time Attendance Systemเป็นระบบที่ใช้สำหรับควบคุมเวลาการทำงานของพนักงาน เช่น การเข้างาน - ออกงาน การขาดลามาสาย การกำหนดกะทำงาน การกำหนดตารางการทำงานของพนักงาน และการบันทึกขาด /ลา/ มาสาย สามารถใช้กับเครื่องรูดบัตรได้ ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ ที่สามารถ Export ข้อมูลออกมาเป็น Text files ได้ รายงานแจ้งข้อผิดพลาดสำหรับพนักงานที่มีปัญหากรณีที่ไม่ได้ทำการรูดบัตร เช่น ไม่ได้รูดบัตรเข้า ไม่ได้รูดบัตรออก มาสาย เข้าช้า - กลับก่อนกำหนดได้ มีรายงานสถิติการลาแต่ละประเภทของพนักงานแต่ละคนซึ่งทำให้แผนกบุคคล สามารถตรวจสอบเวลาการทำงานของพนักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว

คุณสมบัติของระบบ :

 • สามารถใช้กับเครื่องรูดบัตรได้ ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ
 • บันทึกพนักงานยกเว้นการรูดบัตร และ บันทึกการออกบัตรแทน  และสามารถบันทึกเหตุผลการไม่รูดบัตร
 • สามารถกำหนดกะทำงานของพนักงานแต่ละคนได้
 • สามารถกำหนดการคำนวณค่ากะได้ไม่จำกัด
 • สามารถปรับปรุงเวลาการทำงานของพนักงานแต่ละคนได้ เช่น ใบแลกกะ ใบแลกวันหยุด ใบเปลี่ยนกะ ใบเปลี่ยนวันหยุด ใบโอนกะ ใบปรับเวลาการเข้าทำงาน ใบบันทึกเวลาที่ลืมรูด
 • สามารถตรวจสอบเวลาการทำงานของพนักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • สามารถนำข้อมูลเวลาที่ผ่านการทำงานในระบบนี้ โอนเข้าสู่ระบบเงินเดือน เพื่อคำนวณเงินเดือนได้
 • สามารถวางแผนการทำงานของพนักงานล่วงหน้า สำหรับพนักงานที่เข้างานเป็นกะทั้งที่มีแผนงานแน่นอนและ พนักงานที่มีแผนงานไม่แน่นอนได้
 • สามารถตรวจสอบเวลาการทำงานข้ามวันได้  รายงานแจ้งข้อผิดพลาดสำหรับพนักงานที่มีปัญหากรณีที่ไม่ได้ทำการรูดบัตร เช่น ไม่ได้รูดบัตรเข้า ไม่ได้รูดบัตรออก มาสาย เข้าช้า กลับก่อนกำหนด
 • รายงานสถิติการลาแต่ละประเภทของพนักงานแต่ละคน
 • กำหนดวันหยุดประจำปี หรือวันหยุดเฉพาะของบริษัทได้
 • บันทึกการขออนุมัติลา และการอนุมัติการลา
 • บันทึกขาด/ลา/มาสาย  และ บันทึกขอทำงานล่วงเวลา
 • สามารถบันทึกประวัติการลา (ลากิจ , ลาป่วย , ลาพักร้อน) ขาดงาน มาสาย
 • รายงานการทำงานแต่ละกะเรียงตามรหัสกะ/เรียงตามรหัสพนักงาน
 • รายงานการลา/ขาด/สาย แบบแจกแจง  แบบสรุป และแบบปฎิทิน       

 

 
 
     

Copyright ©2003 โปรแกรมบัญชี.com


www.ProgramBunchee.com
บริการ : โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป ระบบบัญชี