โปรแกรมบัญชีโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
 

  GOOGLE SEARCH

     โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
     Accoffice
     WinSpeed
     CSmile
     ERP-Enterprise
     MyAccount
     CD-Organizer
     BusinessPlus-Payroll&Other
     STAR-ACC
     HR-Pro&Payroll
     POS-Pro
     CRM
     SCM
     JobCost
     KM
     ส่ง Fax ฟรี
     LINK
     กรมสรรพากร
     กระทรวงพาณิชย์
     กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
     สำนักงานประกันสังคม
     กระทรวงแรงงาน
     กรมสรรพสามิต
     SME Bank
     กระทรวง

 


  HR-Pro  : Training

Profile l คุณสมบัติ l การบริการ l ราคา l ติดต่อ-สอบถาม


HR-Pro : โปรแกรมบริหารทรัพยากรมนุษย์ เพื่อประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคล

โปรแกรมบัญชี HR-Pro : โปรแกรม ระบบบัญชี HRระบบโปรแกรม HR-Pro


คุณสมบัติทั่วไป / จุดเด่น
Organization Chart
Personnel
Payroll System
Time Attendance System
Training System
Welfare System

 Trainingปัจจุบันองค์กรต่างๆได้หันมาให้ความสนใจกับการพัฒนาบุคคลากรของตนเองมากขึ้น เนื่องจากทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพจะช่วยให้การดำเนินธุรกิจขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นระบบการฝึกอบรมที่มีประสิทธิภาพจึงจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับองค์กรในปัจจุบัน โดยวัตถุประสงค์ก็เพื่อเพิ่มศักยภาพและระดับความสามารถในการทำงานของพนักงาน เพิ่มคุณภาพของผลผลิตซึ่งผลผลิตที่มีคุณภาพย่อมมาจากพนักงานที่มีคุณภาพด้วย ลดอัตราการลาออกจากงานอันเนื่องมาจากพนักงาน มีความรู้ความสามารถในเรื่องนั้นๆไม่เพียงพอ ระบบนี้จึงเป็นระบบที่จะช่วยให้ฝ่ายบุคคลากรเก็บประวัติการฝึกอบรมทั้งภายใน และภายนอกขององค์กรตลอดจนการประเมินผลของการประเมินผลการดูงาน การประชุม/สัมมนา และการประเมินผลการดูงานทำให้การประเมินผลแต่ละหลักสูตรมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

 

ปัจจุบันองค์กรต่างๆได้หันมาให้ความสนใจกับการการพัฒนาบุคลากรของตนเองมากขึ้น เนื่องจากทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ ช่วยการดำเนินธุรกิจขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นระบบการฝึกอบรมที่มีประสิทธิภาพจึงจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับองค์กรในปัจจุบัน ซึ่งเต็มไปด้วยการแข่งขันทางธุรกิจค่อนข้างสูง โดยวัตถุประสงค์ก็เพื่อ:
1. เพิ่มศักยภาพและระดับความสามารถในการทำงานของพนักงาน
2.  เพิ่มคุณภาพของผลผลิต   ผลผลิตที่มีคุณภาพย่อมมาจากพนักงานที่มีคุณภาพ
3.  เพิ่มความสามัคคีระหว่างพนักงาน ขจัดปัญหาการประสานงานระหว่างบุคคล หรือทีมงาน
4.  ลดต้นทุนการผลิตที่เกิดจากความเสียหายอันเนื่องมาจากพนักงานขาดความรู้ความสามารถ
5.  ช่วยให้องค์กรสามารถสร้างบุคลากรได้ตรงกับความต้องขององค์กร
6.  ลดอัตราการลาออกจากงานอันเนื่องมาจากพนักงานมีความรู้ความสามารถในเรื่องนั้นๆ ไม่เพียงพอ
7.  เสริมสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรช่วยให้พนักงานมีความรักในตัวองค์กรมากยิ่งขึ้น

คุณสมบัติของระบบ :

  • แยกออกเป็นหลักสูตรชัดเจน ได้แก่ การดูงาน ,การประชุม/สัมมนา ,การอบรม
  • สามารถบันทึกผู้เข้าร่วมการดูงาน ,การประชุม/สัมมนา ,การอบรม ได้เหมาะสมกับหัวข้อนั้นๆ
  • สามารถบันทึกรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจัดการดำเนินการหลักสูตรนั้นๆ เพื่อบันทึกไว้สำหรับการตัดสินใจในการจัดหลักสูตรต่อๆไปในอนาคต
  • สามารถบันทึกรายละเอียดตารางการดำเนินงานของหัวข้อการดูงาน ,การประชุม/สัมมนา ,การอบรม
  • สามารถกำหนดหัวข้อที่ต้องการประเมิน
  • สามารถบันทึกการประเมินผลหัวข้อเรื่องที่ได้ดูงาน ,ประชุม/สัมมนา หรือ อบรม ภายหลังเสร็จสิ้นการดำเนินการหลักสูตรนั้นๆ เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุดสำหรับการจัดหลักสูตรนั้นๆ
  • แยกการประเมินผลหลักสูตรแต่ละหลักสูตรออกจากกันเป็น การประเมินผลการดูงาน ,การประเมินผลการประชุม/สัมมนา และ การประเมินผลการดูงาน ทำให้การประเมินผลแต่ละหลักสูตรมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
  • การแสดงรายงานที่ช่วยในการในการติดตามความคืบหน้าได้ว่าพนักงานคนใด ได้เข้าร่วมหลักสูตรใดบ้างแล้ว และยังไม่ได้เข้าร่วมหลักสูตรใดอีกบ้าง

 

 
 
     

Copyright ©2003 โปรแกรมบัญชี.com


www.ProgramBunchee.com
บริการ : โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป ระบบบัญชี