โปรแกรมบัญชีโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
 

  GOOGLE SEARCH

     โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
     Accoffice
     WinSpeed
     CSmile
     ERP-Enterprise
     MyAccount
     CD-Organizer
     BusinessPlus-Payroll&Other
     STAR-ACC
     HR-Pro&Payroll
     POS-Pro
     CRM
     SCM
     JobCost
     KM
     ส่ง Fax ฟรี
     LINK
     กรมสรรพากร
     กระทรวงพาณิชย์
     กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
     สำนักงานประกันสังคม
     กระทรวงแรงงาน
     กรมสรรพสามิต
     SME Bank
     กระทรวง

 


  HR-Pro  : Welfare System

Profile l คุณสมบัติ l การบริการ l ราคา l ติดต่อ-สอบถาม


HR-Pro : โปรแกรมบริหารทรัพยากรมนุษย์ เพื่อประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคล

โปรแกรมบัญชี HR-Pro : โปรแกรม ระบบบัญชี HRระบบโปรแกรม HR-Pro


คุณสมบัติทั่วไป / จุดเด่น
Organization Chart
Personnel
Payroll System
Time Attendance System
Training System
Welfare System

 Welfare Systemระบบเกี่ยวกับสวัสดิการที่บริษัทให้กับพนักงาน นอกเหนือจากเงินค่าจ้างและค่าแรงงาน เป็นสิทธิพิเศษที่จะให้กับพนักงานที่ทำงานให้กับบริษัท เช่น การกู้ยืมเงิน สรุปยอดค้างชำระเงินกู้ การจ่ายชำระเงินกู้ของพนักงานโดยหักจากเงินเดือนของพนักงานในแต่ละเดือน บันทึกเบิกเงินล่วงหน้า และรับคืนจากเบิกเงินล่วงหน้า ทั้งแบบเงินสดและหักจากเงินเดือนของพนักงาน บันทึกเบิก – จ่าย ค่าเล่าเรียนบุตรและค่ารักษาพยาบาล การถือครองทรัพย์สินของพนักงานในบริษัท


คุณสมบัติของระบบ :

  • สามารถบันทึกการขอเงินกู้พนักงาน แจ้งผลการอนุมัติ และบันทึกการจ่ายเงินกู้พนักงาน
  • สามารถบันทึกรับคืนเงินกู้พนักงาน ได้ทั้งแบบเงินสดและเงินเดือน
  • สามารถบันทึกเบิกเงินล่วงหน้า และรับคืนจากการเบิกล่วงหน้า
  • สามารถบันทึกเบิกจ่ายสวัสดิการค่าเล่าเรียนบุตร
  • สามารถบันทึกเบิกจ่ายสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล
  • สามารถบันทึกการถือครองสินทรัพย์ของพนักงาน
  • สามารถสรุปการสั่งจ่ายเงินกู้พนักงาน
  • สามารถสรุปยอดเงินค้างชำระเงินกู้
  • สามารถสรุปพนักงานที่ชำระคืนเงินกู้ครบ
  • สามารถสรุปการกู้เงินของพนักงาน

 

 
 
     

Copyright ©2003 โปรแกรมบัญชี.com


www.ProgramBunchee.com
บริการ : โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป ระบบบัญชี