โปรแกรมบัญชีโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
 

  GOOGLE SEARCH

     โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
     Accoffice
     WinSpeed
     CSmile
     ERP-Enterprise
     MyAccount
     CD-Organizer
     BusinessPlus-Payroll&Other
     STAR-ACC
     HR-Pro&Payroll
     POS-Pro
     CRM
     SCM
     JobCost
     KM
     ส่ง Fax ฟรี
     LINK
     กรมสรรพากร
     กระทรวงพาณิชย์
     กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
     สำนักงานประกันสังคม
     กระทรวงแรงงาน
     กรมสรรพสามิต
     SME Bank
     กระทรวง

 


  โปรแกรมบัญชี Job Cost

คุณสมบัติ l การบริการ l ราคา l ติดต่อ-สอบถามJobCost โปรแกรมบริหารต้นทุนการผลิต เพื่อใช้ในการตัดสินใจวางแผนควบคุมโปรแกรมบัญชี Job Cost : โปรแกรม ระบบบัญชี Job Cost

JC เหมาะสำหรับผู้บริหารใช้ในการควบคุมต้นทุนการผลิต ทำให้ผู้บริหารทราบต้นทุนการผลิตของแต่ละหน่วยงาน เพื่อใช้ในการตัดสินใจวางแผนและควบคุม (Planning and Control) ทั้งยังช่วยให้ผู้บริหารได้ทราบถึงความบกพร่องในการดำเนินงาน เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ปัญหาเพื่อการตัดสินใจ (Decision Making) ได้
 

คุณสมบัติโดยทั่วไป

 • เป็นโปรแกรมระบบ Windows ทำงานภายใต้ระบบปฏิบัติการ Windows 2000, NT
 • เป็นโปรแกรม Graphics User Interface (GUI) รูปแบบสวยงามน่าใช้
 • ทุกรายงานสามารถส่งข้อมูลไป Excel, Word หรือโปรแกรม Windows อื่นๆได้ง่ายเพื่อทำ กราฟหรือสร้างรายงาน เสนอ ผู้บริหารได้ไม่จำกัด
 • การทำงานเป็นแบบ Interactive คือมีการปรับปรุงยอดทันทีที่มีการบันทึกข้อมูล
 • การทำงานด้วยระบบ MENU BAR และแยกข้อเลือกชัดเจนเป็นภาษาไทย ทำให้เข้าใจการทำงานได้ง่าย
 • กำหนดการเข้าถึงข้อมูล(PASSWORD)ได้โดยกำหนดเป็นรายบุคคลได้และเป็นไปโดยง่ายและมีประสิทธิภาพ
 • การออกแบบระบบ เน้นการทำงานง่ายมีเหตุผล
 • สามารถออกรายงานได้ 2 ภาษา คือภาษาไทยและภาษาอังกฤษสามารถใช้เม้าส์สลับกับคีย์บอร์ดได้ตลอดเวลา
 • สามารถกำหนดหน้า (Page)ที่ต้องการพิมพ์ได้
 • มีระบบสำรองข้อมูล (BACK UP) และเรียกสำรองข้อมูล (RESTORE) อยู่ภายในโปรแกรม
 • สามารถทำงานได้ทั้งระบบ Single User และระบบ Multi User บนเครือข่าย LAN (Client/Server)
 • มี Help เพื่อช่วยในการใช้งานของโปรแกรม
   

คุณสมบัติของระบบ

 • สามารถกำหนดรายละเอียดสินค้า รายละเอียดลูกค้า วัตถุดิบ หน่วยสินค้าและรายละเอียดค่าใช้จ่ายได้ไม่จำกัด
 • สามารถบันทึกใบสั่งทำ,ใบสั่งผลิต (เปิด Job) ได้ ทำให้ได้รายงานการสั่งผลิตโดยละเอียด
 • สามารถบันทึกการเบิกใช้วัตถุดิบทางตรง(Direct Material) แยกแต่ละแผนกได้ทำให้ทราบปริมาณการใช้วัตถุดิบของแต่ละงาน (JOB) โดยละเอียด
 • สามารถบันทึกค่าแรงทางตรง (Direct Labor) ของแต่ละแผนกได้ เพื่อคำนวณเป็นต้นทุนการผลิต
 • สามารถบันทึกค่าใช้จ่ายการผลิต (OH) ได้ ทำให้ทราบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นของแต่ละงาน (JOB) แต่ละแผนก
 • สามารถบันทึกการปิดงานสั่งทำได้ ทำให้ทราบได้ว่ามีงานใดบ้างที่ปิดงานไปแล้วงานใดบ้างที่ยังไม่ได้ปิด พร้อมรายละเอียดต่างๆ โดยละเอียด
 • สามารถบันทึกสูตรการผลิต หรือต้นทุนมาตรฐาน (Standard Cost) ซึ่งประกอบด้วย - วัตถุดิบทางตรงมาตรฐาน (Direct Material Standard) - แรงงานทางตรงมาตรฐาน (Direct Labor Standard - ค่าใช้จ่ายการผลิตมาตรฐาน (Overhead Standard) เพื่อนำไปวิเคราะห์หาผลแตกต่างทางด้านต้นทุน (Variance Analysis)
 • สามารถบันทึกของเสีย (Spoiled Units) ของมีตำหนิ (Defective Unit) เศษซากวัตถุดิบ (Scrap Material) ของแต่ละงานได้
   

รายงานโดยย่อๆที่ผู้บริหารจะได้รับจากโปรแกรม Job Cost

 • รายงานวัตถุดิบทางตรงมาตรฐาน (สูตรการผลิต)
 • รายงานแรงงานทางตรงมาตรฐาน (สูตรการผลิต)
 • รายงานโสหุ้ยมาตรฐาน (สูตรการผลิต)
 • รายงานราคาทุนมาตรฐานของวัตถุดิบ (R/M Standard Cost)
 • รายงานราคาทุนมาตรฐานของสินค้า (F/G Standard Cost)
 • รายงานใบสั่งทำ (เปิด Job) โดยละเอียดรายงาน Job No. ที่ยังไม่ได้ปิดรายงาน Job No. ที่ปิดงานแล้ว
 • รายงานการเบิกใช้วัตถุดิบ-แยกตามรหัสวัตถุดิบ
 • รายงานการเบิกใช้วัตถุดิบ-แยกตาม Job No.
 • รายงานการเบิกใช้วัตถุดิบ-แยกตามวันที่เบิก
 • รายงานค่าแรงงานทางตรง-เรียงตามวันที่
 • รายงานค่าแรงงานทางตรง-แยกตาม Job No.
 • รายงานโสหุ้ยการผลิต-เรียงตามวันที่รายงานโสหุ้ยการผลิต-แยกตาม Job No.
 • รายงานของเสีย-เรียงตามวันที่รายงานของเสีย-แยกตาม Job No.
 • รายงานของมีตำหนิ-เรียงตามวันที่รายงานของมีตำหนิ-แยกตาม Job No.
 • รายงานเศษซากวัตถุดิบ-เรียงตามวันที่
 • รายงานเศษซากวัตถุดิบ-แยกตาม Job No.
 • รายงานการรับคืนวัตถุดิบ-เรียงตามวันที่
 • รายงานการรับคืนวัตถุดิบ-แยกตาม Job No.
 • รายงานเปรียบเทียบระหว่าง Actual Cost กับ Standard Cost
 • รายงานวิเคราะห์ผลต่างเนื่องจากราคาวัตถุดิบ
 • รายงานวิเคราะห์ผลต่างเนื่องจากปริมาณการใช้วัตถุดิบ
 • รายงานวิเคราะห์ผลต่างเนื่องจากอัตราค่าจ้างแรงงาน
 • รายงานวิเคราะห์ผลต่างเนื่องจากประสิทธิภาพการทำงาน
 • รายงานวิเคราะห์ค่าโสหุ้ยในการผลิตเปรียบเทียบกับค่าโสหุ้ยมาตรฐาน
 • รายงานสรุปวิเคราะห์ผลต่างเนื่องจากค่าแรงงานทางตรง (DL)
 • รายงานสรุปวิเคราะห์ผลต่างเนื่องจากวัตถุดิบทางตรง (DM)
 • รายงานบัตรต้นทุนงานสั่งทำรายงานงบต้นทุนการผลิต
 • รายงานกำไรขั้นต้น
 • รายงานการรับสินค้าสำเร็จรูป (F/G) เข้าคลัง
 • รายงานการส่งคืนสินค้าสำเร็จรูป (F/G)
 • รายงานอื่นๆอีกมาก

 
 
     

Copyright ©2003 โปรแกรมบัญชี.com


www.ProgramBunchee.com
บริการ : โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป ระบบบัญชี